All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020 – 2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wodynie na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wodynie na rok szkolny 2019/2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2020 rok.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk

Aktualności

Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Wodynie

Wójt Gminy Wodynie informuje, że do dnia 10 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Wodynie będą przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy na odbiór  i utylizację odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Wodynie, na rok 2020.

Druki wydawane są w Urzędzie Gminy lub dostępne do pobrania poniżej:

1-Wniosek

2-Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

3-Informacja o wyrobach zawierających azbest

4-Oświadczenie o pomocy publicznej

 

Aktualności

Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Gminy Wodynie w dniach 7 i 24 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Wodynie uprzejmie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr OKR.0050.71.2019 Wójta Gminy Wodynie
z dnia 27 listopada 2019 r. dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wodynie.
W zamian dzień 7 grudnia 2019 r. (sobota) jest dniem pracującym.
7 grudnia 2019 r. Urząd Gminy Wodynie będzie czynny w godzinach 7.45-15.45.

Aktualności

Świetlica w Seroczynie z nowym ogrzewaniem!

 

                           pse-2                                pse-1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach zakończył instalację nowego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Seroczynie. Prace zostały przeprowadzone dzięki pozyskaniu przez GOPS grantu w konkursie dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje otoczenie”, który został zorganizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

 Nowy system ogrzewania został zainstalowany w pomieszczeniach klubu „Senior+”, który jest jednostką podległą wodyńskiemu GOPS i działa od stycznia. Po przeprowadzeniu prac remontowych, zajęcia klubu odbywają się regularnie i cieszą się ogromnym zainteresowaniem jego członków. Z budynku może też korzystać cała lokalna społeczność, w tym ochotnicza straż pożarna.

W związku z brakiem ogrzewania istniało zagrożenie, że klub przestanie istnieć. W okresie jesienno-zimowym w świetlicy było zimno, a na spotkaniach pojawiało się coraz mniej mieszkańców. Dlatego po ogłoszeniu konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach zdecydował się aplikować o grant. I udało się. Dzięki wsparciu PSE mogliśmy zamontować system grzewczy i teraz klub może rozwijać swoją działalność – mówi kierownik GOPS i z-ca wójta gminy Wodynie –  Marlena Paczek.

Sukces tego przedsięwzięcia i zagwarantowanie jego finansowania poprzez udział w konkursie PSE sprawił, że starsi mieszkańcy Seroczyna i okolic stali się bardziej aktywni i zaczęli zgłaszać kolejne wnioski o pozyskanie zewnętrznych funduszy na nowe projekty dla klubu i świetlicy.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i  północno-wschodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

 

1

2

3

5

Aktualności

Świetlica w Żebraczce z nowym wyposażeniem!

        pse-2                                             pse-1

Zakończyła się modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebraczka. Zakupiono też nowe wyposażenie, m.in. sprzęt AGD i akcesoria kuchenne, 40 krzeseł i 6 stołów. Działania zostały zrealizowane dzięki pozyskaniu grantu w konkursie dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje otoczenie”, który został zorganizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

 

Świetlica wiejska w Żebraczce jest ważnym miejsce dla mieszkańców, pełniącym funkcję centrum kulturalnego Żebraczki i okolicznych sołectw: Rudnik Mały, Rudnik Duży, Seroczyn i  Oleksianka. Do tej pory warunki socjalno-sanitarne w budynku istotnie ograniczały działalność świetlicy i organizację przedsięwzięć skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak również do  dorosłych. Właśnie dlatego, priorytetem dla urzędu gminy w Wodyniach został remont świetlicy i zakup wyposażenia. Nowy sprzęt AGD i meble pozwolą teraz na organizację warsztatów, kursów rozwojowych i spotkań okolicznościowych związanych z wydarzeniami ważnymi dla regionu. Informacje dotyczące przyszłych inicjatyw będą publikowane m.in. na  stronie internetowej i w mediach społecznościowych urzędu gminy.

Partnerami projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach i Ochotnicza Straż Pożarna w  Żebraczce.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i  północno-wschodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

 8 9 1011 12 13

 

 

Aktualności

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! KRUS rozdaje nagrody!

Z myślą o Was Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Szkolenie w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim.

Zapraszamy do ukończenia szkolenia dostępnego pod adresem: prewencja.krus.gov.pl

Certyfikat uzyskany po rozwiązaniu testu końcowego wraz z formularzem zgłoszenia należy wydrukować i przesłać do dnia 13.12.2019 r. na adres:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji,
al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa
,

z dopiskiem „Szkolenie e-learningowe dla dzieci”. Spośród zgłoszeń wylosowanych zostanie 50 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci hulajnogi.

Zasady przyznawania nagród

Formularz zgłoszenia

Szczegółowych informacji udziela również sekretariat Biura Prewencji, tel. 22 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

Powodzenia!