All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Każdego roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 14 tys. osób.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

W przypadku uzasadnionych potrzeb zdrowotnych pacjenta, okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.

Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ( w wieku 7-15lat)  rolników. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom indywidualny program rehabilitacyjny, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.  Co roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 1180 dzieci.

W 2019 roku  Placówka Terenowa  KRUS w Siedlcach  organizuje dwa turnusy :

 • Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 23.06 -13.07.2019 r.
 • Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju , w terminie od 10.07-30.07.2019 r.

Placówka  Terenowa KRUS  w Siedlcach ul. Brzeska 39, 08-110 Siedlce

tel. 25-644-16-40, siedlce@krus.gov.pl

Aktualności

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja CENTRUM Medyczno-Diagnostycznego na temat opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wodynie.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za 2018 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

Aktualności

Druga rata należności za odpady komunalne

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do 15 kwietnia 2019 r. należy uiścić opłatę za II ratę odpadów komunalnych.
Poniżej przypominamy wszystkie terminy płatności.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  BEZ WEZWANIA raz na dwa miesiące (w łącznej wysokości za dwa miesiące) w terminach:

 • do 15 lutego za I ratę (styczeń, luty)
 • do 15 kwietnia za II ratę (marzec, kwiecień)
 • do 15 czerwca za III ratę (maj, czerwiec)
 • do 15 sierpnia za IV ratę (lipiec, sierpień)
 • do 15 października za V ratę (wrzesień , październik)
 • do 15 grudnia za VI ratę (listopad, grudzień)

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych (narodzin, zgonu) należy to zgłosić  w Urzędzie Gminy (pok. nr 9) w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

Opłatę za podatek należy uiszczać w terminach:

 • do 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec)
 • do 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
 • do 15 września za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
 • do 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

Opłaty wpłacamy u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010.

W tytule wpłaty należy podać : kogo dotyczy wpłata, za co jest opłata, jakiego okresu dotyczy, jeżeli znamy nr konta.

Np.         Jan Kowalski, odpady I rata 2019 r., konto 109999

                Jan Kowalski, podatek II rata 2019 r., konto 88888