All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

Na Boisku Sportowym w Oleśnicy trwa montaż nowych barierek

mnnmindeks

 

Gmina Wodynie prowadzi właśnie montaż nowych barierek na Boisku Sportowym w Oleśnicy. Realizacja prac była możliwa dzięki grantowi przekazanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie. Projekt zwiększy bezpieczeństwo i komfort gry zawodników.

Wraz z rozwojem drużyny piłkarskiej w Oleśnicy modernizowane było również boisko sportowe. Na każdym etapie prac niezwykle cenna była praca społeczna członków klubu, sponsorów oraz lokalnych społeczników. Dzięki własnym staraniom odbudowano płytę boiska, zamontowano lampy solarne, trybuny, postawiono szatnie i część barierek ochronnych. Grant pozyskany w II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” został wykorzystany na rozbudowę i montaż kolejnych barierek ochronnych, które oddzielają płytę boiska od trybun, budynku klubowego oraz wyjść ewakuacyjnych.

Dzięki podjętym działaniom boisko sportowe w Oleśnicy staje się atrakcyjnym miejscem nie tylko dla członków stowarzyszenia, ale też dla całej wodyńskiej społeczności.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

 

1  2 3

 

4  5  6

Aktualności

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wodynie na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

Aktualności

Pierwsza rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Wójt Gminy Wodynie działając na podstawie §6 ust. 3 Statutu Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie nadanego Uchwałą Nr XXI/165/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie oraz nadania mu Statutu, ogłasza pierwszą rekrutację dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie. Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą do dnia 10 grudnia 2020 r. Liczba utworzonych miejsc w Żłobku wynosi 19. Poniżej publikujemy Regulamin rekrutacji, wzór karty zgłoszeniowej oraz pozostałych wymaganych załączników.  Zapraszamy!

Regulamin pierwszej rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Karta zgłoszenia dziecka (Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

Oświadczenie o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci (Załącznik Nr 2 do Regulaminu)

Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór – (Załącznik Nr 3 do Regulaminu)

Zaświadczenie o pobieraniu nauki – wzór – (Załącznik Nr 4 do Regulaminu)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (Załącznik Nr 5 do Regulaminu)

Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie przeprowadzenia pierwszej rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie z dnia 24.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia pierwszej rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Zobowiązanie do poufności i bezstronności dla członka Komisji Rekrutacyjnej (Załącznik Nr 6 do Regulaminu)

 

 

 

 

Aktualności

Masz problem ze spisem rolnym? Dzwoń na infolinię!

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

 W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:

– nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;

– rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;

– nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;

– chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

To proste! NIE ZWLEKAJ – wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 

zadzwon-na-infolinie

Aktualności

Na Boisku Sportowym w Oleśnicy będzie bezpieczniej!

mnnmindeks

 

 

 

 

 

Gmina Wodynie została laureatem II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki przekazanemu przez PSE grantowi na boisku sportowym w Oleśnicy zamontowane zostaną barierki ochronne, które zwiększą bezpieczeństwo i komfort gry zawodników.

 

Grant pozyskany w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” zostanie wykorzystany na rozbudowę barierek ochronnych, które oddzielają płytę boiska od trybun, budynku klubowego oraz wyjść ewakuacyjnych.

Głównym celem inwestycji, poza zwiększeniem estetyki obiektu, jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa zawodników biorących udział w meczach piłkarskich. Drugim zadaniem projektu jest sprostanie wymogom licencyjnym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który sprawdza m.in. przygotowanie obiektu do gry.  Pozwolenie na grę na własnym stadionie wydawane jest na dwa lata, a wysłużone już barierki nie spełniały określonych przez Związek wytycznych. Kolejna wizyta komisji ligowej odbędzie się w połowie czerwca przyszłego roku, a władze klubu zapewniają, że dzięki nowej inwestycji licencja na pewno zostanie przedłużona.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

 

 ***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.