All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

Geocaching – nowy sposób na turystykę!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje ciekawy projekt geocachingowy pn. „Promocja regionów poprzez aktywną turystykę”. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Realizacja projektu ma przyczynić się do promocji terenów wiejskich, a co za tym idzie zwiększyć popyt na usługi turystyczne, które są świadczone przez podmioty tu funkcjonujące. Projekt obejmie swoim zasięgiem także gminę Wodynie.

Geocaching to gra polegająca na szukaniu skarbów, a właściwie skrytek, które namierza się za pomocą urządzenia GPS. W skrócie, zabawa polega na odnajdywaniu umieszczonych na całym świecie skrytek tzw. „keszy”. Te zaś, ukrywane są przez innych uczestników zabawy (zazwyczaj bardziej doświadczonych). To takie trochę poszukiwanie skarbów. Tyle, że same skarby nie są cenne – bardziej od wzbogacenia się, chodzi tu o poznanie ciekawych miejsc, związanych z pewną historią danego regionu, która potrafi zaciekawić potencjalnego znalazcę. Skrytki mogą być różnej wielkości, od malutkich pojemniczków, np. magnesów mniejszych od naparstka czy pojemników na śniadanie, aż do dużych skrzyń. Czasami znalezienie końcowej skrzynki poprzedzone jest wykonaniem określonych zadań – np. zebranie informacji z innych miejsc lub rozwiązanie zadań logicznych. Najpopularniejszym rodzajem skrytek są takie, w której znajduje się tylko „loogbook” – czyli książeczka do której należy wpisać datę i swój nick, po czym odnotować znalezienie w aplikacji. „Fanty” – większe skrzynki posiadają różnego rodzaju przedmioty w środku o minimalnej wartości, takie jak kostki do gry, breloczki, figurki z jajek-niespodzianek. Geocaching jest dobra alternatywą do spędzenia wolnego czasu wspólnie z rodziną czy przyjaciółmi na świeżym powietrzu jednocześnie poznając ciekawe miejsca i historię naszego najbliższego regionu.

Zachęcamy do rejestracji w systemie geocaching.com oraz instalacji aplikacji c:geo lub Geocaching (system android) bądź GeoCaches (iOS) i odnalezienia skrytek na terenie Gminy Wodynie oraz całej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Zapraszamy także do przejścia dwóch questów z terenu Gminy Wodynie „Odkrywanie tajemnic Wodyń” oraz „Szlakiem I Dywizji Piechoty Legionów”.

Odkrywanie tajemnic Wodyń

Szlakiem I Dywizji Piechoty Legionów – Wola Wodyńska

 

 

Aktualności

Ogłoszenie dla mieszkańców wsi Żebraczka!

Szanowni Państwo!

W miesiącu sierpniu 2019 r. inkasent miejscowości Żebraczka nie będzie mógł zebrać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dniu 14 sierpnia 2019 r. w budynku OSP Żebraczka w godzinach 8:00-11:00 będzie można dokonać zapłaty IV raty opłaty za odpady komunalne u pracownika Urzędu Gminy Wodynie.

Można również dokonać wpłaty przelewem na konto Urzędu Gminy na numer rachunku bankowego

nr: 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010.

 

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

Aktualności

Informacja w sprawie kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Wodynie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

ZAWIADOMIENIE

           Analiza sprawozdania złożonego przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wodynie, tj. PUK Serwis Sp. z o.o. wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest zbyt niska co skutkuje nieosiągnięciem przez Gminę Wodynie wymaganych poziomów recyklingu, a w konsekwencji zagrożeniem nałożenia na gminę kar finansowych. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych  tj.: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, jaki w 2019 r. musimy uzyskać wynosi 40%. Ze sprawozdania firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Wodynie wynika, że w I półroczu 2019 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wynosi 35,072%, oznacza to, że w okresie sprawozdawczym nie osiągnęliśmy wymaganego rozporządzeniem w/w poziomu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż od miesiąca sierpnia 2019 roku zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Wodynie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregacji odpadów komunalnych. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez zawiadomienia. Podczas kontroli sprawdzane będą pojemniki lub worki na odpady zmieszane, w celu stwierdzenia czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji/odpady zielone.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojemnik lub worek zostanie opatrzony naklejką informującą o pozostawieniu odpadów do ponownej prawidłowej segregacji.  Jako dowody potwierdzające nieprawidłową segregację mogą posłużyć  np. zdjęcia wykonane przez kontrolującego oraz sporządzona przez niego notatka. Kolejne naruszenie zasad segregacji będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która naliczana będzie w wysokości jak za odpady zmieszane, tj.:20 zł za osobę za miesiąc.

Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła” oraz wyeliminowanie nieuczciwych zachowań właścicieli nieruchomości, którzy nie realizują obowiązku selektywnego zbierania odpadów mimo, iż zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny.

 

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki

 

Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na miesiąc sierpień 2019 r.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za nami już 10 zebrań, prze nami kolejne 14! W sierpniu 2019 r. zebrania wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 zaplanowano następująco:

Kochany: 2.08.2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w domu sołtysa,
Budy: 3.08.2019 r. (sobota) o godz. 17.00 w domu sołtysa,
Borki: 4.08.2019 r. (niedziela) o godz. 15.00 w OSP Borki,
Toki: 10.08.2019 r. (sobota) o godz. 16.30 na placu zabaw,
Helenów: 10.08.2019 r. (sobota) o godz. 18.00 w domu sołtysa,
Czajków: 11.08.2019 r. (niedziela) o godz. 14.00 w OSP Czajków,
Młynki: 11.08.2019 r. (niedziela) o godz. 16.00 w domu sołtysa,
Szostek: 11.08.2019 r. (niedziela) o godz. 17.30 w domu sołtysa,
Rudnik Duży: 17.08.2019 r. (sobota) o godz. 18.00 w klubiku,
Rudnik Mały: 17.08.2019 r. (sobota) o godz. 19.00 w OSP Rudnik Mały.
Aktualności

Informacja nt. możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W okresie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie (pokój nr 6) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 Do wniosku należy dołączyć:
– faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.,
– formularz informacji (Pobierz wzór ),
– przy większej ilości faktur – zestawienie faktur (Pobierz wzór).
Producenci rolni, którzy w pierwszym terminie, tj. w lutym 2019 r., złożyli dokument wydany przez kierownika powiatowego ARiMR zawierającego informację o liczbie DJP bydła, nie są zobowiązani do jego ponownego składania.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi 1,00 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 1 października do 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Dokumenty do pobrania:
Osoba do kontaktu:
Ewa Adamiak
Izabela Noceń
tel. (25) 6312658 w. 36