All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków

              Informujemy, że od 4 marca 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR 1/2019 „Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”

NABÓR 2/2019 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

NABÓR 3/2019 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

NABÓR 4/2019 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

NABÓR 5/2019 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych” – dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

NABÓR 6/2019 „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”

Termin naborów: 04.03.2019-18.03.2019

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI- NABORY 2019

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie MODR pt. „Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji – zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami. Ubój gospodarczy”

modr

 

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ SIEDLCE

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO

W SIEDLCACH

zaprasza na szkolenie:

„Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji – zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami. Ubój gospodarczy”

15 luty 2019 r. godz. 10.00

Urząd Gminy w Wodyniach

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA UBOJU GOSPODARCZEGO !!!

Organizator: Barbara Mitrzak

Wykładowcy: Beata Niedziółka

Przedstawiciel Powiatowej

Inspekcji Weterynaryjnej w Siedlcach

Aktualności

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
– stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje – mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
– domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap – wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap – laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,
Wrocław – 9 lutego,
Kraków – 16 lutego,
Poznań – 16 lutego,
Warszawa – 23 lutego.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

 

okg_poziom_2019_

Aktualności

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych

REKRUTACJA 2019/2020

kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych

Wójt Gminy Wodynie informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie w roku szkolnym 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie

Zarzadzenie-ws-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-roku-szkolnym-2019_2020

Zarzadzenie-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-do-klas-pierwszych

 

Aktualności

Harmonogram zajęć Klubu Senior + w lutym 2019 r.

Poniżej, prezentujemy Państwu, harmonogram spotkań Klubu, na miesiąc Luty 2019 r.

Informacje, na temat działalności Klubu, można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach, ul. Siedlecka 43 lub dzwoniąc pod nr telefonu: (25) 631 26 58 w. 42.

 

luty-senior

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Wodynie (pokój nr 6) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie: od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

– zestawienie faktur,

– formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

NOWOŚĆ !!!!!!!

dla osób posiadających bydło – dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Wzory dokumentów:

Wniosek

Zestawienie faktur

Formularz pomoc publiczna

Aktualności

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Wodynie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Wodynie.

Formularz otrzymacie Państwo wraz z nakazem podatkowym.

Należy rzetelnie uzupełnić wszystkie pola podane w formularzu.

Składający: formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodynie.

Formularz należy dostarczyć: osobiście, listownie lub do właściwego sołtysa.

Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dnia od dnia otrzymania.

Miejsce składania: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Druki dostępne są również w Urzędzie Gminy w Wodyniach oraz na stronie internetowej Gminy Wodynie w zakładce Ochrona Środowiska > Czystość i porządek w gminie.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o sumienne wypełnienie ankiety.

Ankieta

 

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

 

 

Aktualności

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Wodyniach  przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży (druk oświadczenia w załączniku) oraz o wniesieniu opłaty na 2019 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem
31 stycznia 2019 r.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

Jednocześnie informujemy, od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady dot. wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty:

  1. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia– zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
  2. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) – zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).
    Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

Urząd Gminy w Wodyniach  dysponuje drukami oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wzór druku został również umieszczony w załączniku.

Oświadczenia można składać w Urzędzie Gminy – pokój nr 13 (Monika Pawlak).

Oświadczenie o wartości sprzedaży za 2018 r. – wzór