All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

Dystrybucja żywności PO PŻ – 7.04.2020 r.

Ponad 12 ton żywności trafi przed Świętami Wielkanocnymi do mieszkańców naszej gminy, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
W paczkach znajdą się: fasola, buraczki, powidła, makaron, ser, olej oraz sok jabłkowy. Otrzyma je ponad 700 mieszkańców, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał skierowanie do otrzymania tej formy pomocy.
Ze względu na stan epidemii i zakazu zgromadzeń, mieszkańcy nie mogą przygotowanych paczek żywnościowych odebrać samodzielnie. W dystrybucji produktów swoją pomoc zaoferowali: OSP Wodynie, OSP Seroczyn, OSP Rudnik Mały, Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
Od dzisiaj wspólnie będą rozwozić paczki z żywnością uprawnionym mieszkańcom do ich domów.

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki

popz

Aktualności

Zawiadomienie o XV sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2020 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2019 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Wodyniach  za 2019 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wodyniach za 2019 rok.
7. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  za 2019 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2020 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
na lata 2020-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie  na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat zmieniona uchwałą nr VII/65/19 Rady Gminy Wodynie  z dnia 29 kwietnia 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2020 r.”
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  w miejscowości Ruda Wolińska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 281/4.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Sesja będzie przebiegała z zastosowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Sala sesyjna została przygotowana tak, by zachować bezpieczny odstęp pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu. Każda osoba zostanie wyposażona w maski ochronne, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji.

Apeluję do Państwa, aby podczas obrad sesji dostosować się do powyższych zasad bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk

Aktualności

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 r.

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 r. w obszarach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgłoszenia należy wysyłać pocztą lub pocztą kurierską do Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie) w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r. Decyduje data wpływu!

Formularz 2020