All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

TRZECIA RATA NALEŻNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do 15 czerwca 2019 r. należy uiścić opłatę za III ratę odpadów komunalnych.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  BEZ WEZWANIA raz na dwa miesiące (w łącznej wysokości za dwa miesiące) w terminach:
  • do 15 lutego za I ratę (styczeń, luty),
  • do 15 kwietnia za II ratę (marzec, kwiecień),
  • do 15 czerwca za III ratę (maj, czerwiec),
  • do 15 sierpnia za IV ratę (lipiec, sierpień),
  • do 15 października za V ratę (wrzesień , październik),
  • do 15 grudnia za VI ratę (listopad, grudzień).
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych (narodzin, zgonu) należy to zgłosić  w Urzędzie Gminy (pok. nr 9) w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

 

Aktualności

Uwaga mieszkańcy! Ważna informacja dotycząca odbioru odpadów

Firma PUK Serwis Sp. z o.o. odbierająca odpady w naszej gminie informuje, że dnia 14.06.2019 r. (piątek) zbiórka odpadów rozpocznie się od godziny 5:00.  Na ten dzień odbiór odpadów segregowanych tj. papier, tworzywo sztuczne, metal przypada w miejscowościach: Ruda Wolińska, Młynki, Budy, Wola Wodyńska, Soćki, Czajków, Kaczory, Szostek, Ruda Szostkowska, Toki i Helenów. Tego dnia prosimy o przygotowanie odpadów odpowiednio wcześniej.
Mieszkańców prosimy o przekazywanie sobie powyższej informacji.
Aktualności

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych po 1 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Wodynie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2019 r. nastąpi zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych przez firmę PUK Serwis Sp. z o.o. z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie.
Aktualny harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Wodynie w zakładce „Urząd ”  → „Czystość i porządek w gminie”. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 25 631 26 58 w. 37.
Aktualności

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2018 rok.
5.Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2018 rok.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Debata nad raportem o stanie gminy Wodynie za 2018 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wodynie.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2018 rok,
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2018  rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2018 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wodynie na 2019 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Siedleckiemu na remont chodnika.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
17.Odpowiedzi na wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk

Aktualności

Zasady zgłaszania wypadków przy pracach rolniczych przez rolników ubezpieczonych w KRUS

W ciągu ostatnich dwudziestu lat stan bezpieczeństwa pracy rolników uległ znaczącej poprawie – liczba zgłaszanych wypadków zmniejszyła się prawie 3-krotnie. Mimo wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2018 roku zgłoszono 15 295 zdarzeń wypadkowych, o 2866 (15,8%) mniej niż w roku 2017r.

 

  1. Postępowanie w razie wypadku przy pracy rolniczej

 W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej należy przede wszystkim opanować emocje i działać racjonalnie. Na początek zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu oraz osobom udzielającym pomocy. W zależności od rodzaju zdarzenia o ile to możliwe usnąć źródło zagrożenia – unieruchomić maszynę lub urządzenie, odłączyć napęd lub źródło prądu, zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób trzecich, nocą odpowiednio oświetlić i oznakować miejsce wypadku. Niezwłocznie należy też udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc dzwoniąc na bezpłatne telefony alarmowe – 112, 999, 998, 997 i informując o rodzaju zdarzenia, miejscu wypadku, liczbie i stanie osób poszkodowanych, a następnie poinformować o okolicznościach wypadku przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratownicze.

 

2.  Zgłoszenie wypadku do KRUS

 O zaistniałym wypadku przy pracy rolniczej osoby ubezpieczonej w KRUS należy poinformować

 niezwłocznie najbliższą jednostkę Kasy, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od  zaistnienia zdarzenia.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany, członkowie jego rodziny i inne osoby, zgłaszając się osobiście do najbliższej jednostki terenowej Kasy albo też telefonicznie lub za pośrednictwem poczty albo pocztą elektroniczną. Nieuzasadnione, późne zgłoszenie zdarzenia do KRUS ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej oraz prawa do odszkodowania. Brak możliwości ustalenia przebiegu i okoliczności zdarzenia z uwagi na duży upływ czasu od zdarzenia do zgłoszenia w Kasie może być podstawą odmowy prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku.

 

3.  Postępowanie powypadkowe KRUS

 W oparciu o dyspozycję art. 45 ust. 4 ustawy o usr Kasa ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy rolniczej. Upoważniony przez Prezesa Kasy pracownik ma prawo dokonać oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przeprowadzić dowody z zeznań poszkodowanego i świadków zdarzenia. Poszkodowany lub inne osoby zgłaszające wypadek powinny udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy prowadzącemu postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

– zabezpieczyć do czasu oględzin, a następnie w miarę możliwości udostępnić miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, wskazać świadków zdarzenia, dostarczyć posiadana dokumentację lekarską. Po zakończeniu postępowania dowodowego sporządzany jest protokół powypadkowy, który przekazywany jest do poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny ubiegającego się o jednorazowe odszkodowanie. Po zapoznaniu się z protokółem powypadkowym osoby te mogą zgłosić do KRUS na piśmie uwagi i zastrzeżenia zawartych w nim ustaleń.

 

4.  Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowi bądź śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej

 Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej przysługuje:

  • ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

 

Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w myśl art. 13 ust. 1 u.s.r., proporcjonalnie do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Od 17.05.2018 roku jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 809 zł.

 

Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach ul. Brzeska 39, 08-110 Siedlce

tel. 25-644-16-40, siedlce@krus.gov.pl

Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w dniach 27.05.2019 r. – 29.05.2019 r. na terenie gminy Wodynie zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego  i elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych, mebli oraz zużytych opon, zorganizowana przez firmę PUK SERWIS Sp. z o.o., Siedlce ul. Brzeska 110.

Szczegółowy harmonogram do pobrania poniżej:

Harmonogram

Aktualności

Informacja dla rolników poszkodowanych przez wiosenne przymrozki w 2019 r.

Wójt Gminy Wodynie informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód
w uprawach spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – przymrozki wiosenne.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, pokój nr 13 w godzinach 745 – 1545.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dostępny jest do pobrania poniżej lub na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dostępnej pod adresem: www.mazowieckie.pl  – baner klęski żywiołowe – rolnictwo straty.  Wnioski w wersji papierowej wydawane są w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie.

Do wniosku należy dołączyć:

– wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok – wydruk wniosku płatności
bezpośrednich,

– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

Dokument do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Klepacki