All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych przez deszcze nawalne

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wodynie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim są deszcze nawalne w dniach 18 – 23 czerwca 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, pok. nr 13 oraz do pobrania poniżej.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie.

Do wniosku należy dołączyć:

– wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,

– kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty – jedynie w przypadku posiadania zwierząt,

– obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie upraw (nazwa uprawy i powierzchnia) oraz zwierząt (nazwa i liczba).

 

Załączniki:

Wniosek (pdf)

Wniosek (doc)

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki

Aktualności

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
  o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
  o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
  na lata 2020-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/138/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/139/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wodynie na rok szkolny 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk

Aktualności

Wznowienie stacjonarnej działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2020 Starosty Siedleckiego z dnia 26 czerwca 2020 r., od dnia 1 lipca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na obszarze powiatu siedleckiego wznawiają pracę w trybie stacjonarnym.
Zapisów na bezpłatne porady prawne można dokonywać:
– telefonicznie pod numerem tel. 25 644-72-17
– mailowo pod adresami:
– za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://np.ms.gov.pl/ (zakładka jest dostępna na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl < http://www.powiatsiedlecki.pl> ).
Aktualności

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 

grafika