All Posts By

Marlena Paczek

Aktualności

Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wodynie

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o stopniowym znoszeniu ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że wznowienie działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie, nastąpi z dniem 11 maja 2020.

Zajęcia będą odbywały się w mniejszych grupach z zastosowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, o czym szczegółowo poinformują Państwa dyrektorzy placówek w sposób zwyczajowo przyjęty.

szkoly

Aktualności

Otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach dla czytelników

Wójt Gminy Wodynie informuje, że od jutra tj. 5 maja br. działalność wznawia Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 w Polsce, w bibliotece będą obowiązywały następujące zasady:
1️. Czytelnicy biblioteki zobowiązani są do korzystania z biblioteki w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce w wyznaczonym miejscu.
2️. Z wypożyczalni może korzystać w tym samym czasie jeden Czytelnik.
3️. Należy pamiętać, aby zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami (2 m).
4️. Nie przyjmujemy książek od osób przebywających na kwarantannie.
5️. Zwracane książki odkładamy w wyznaczonym miejscu przy wejściu do biblioteki.
6️. Wszystkie książki zwracane do biblioteki zostaną poddane kwarantannie, która będzie trwała co najmniej 10 dni.
7️. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do momentu zakończenia kwarantanny, a po tym okresie ponownie włączone do wypożyczania.
8️. Nie będzie realizowane korzystanie ze zbiorów na miejscu.

Gminna Biblioteka Publiczna w dalszym ciągu nie będzie organizowała otwartych spotkań, wykładów, lekcji bibliotecznych i innych form działalności poza wypożyczaniem i obsługą zwrotów książek.

Filia biblioteki w Seroczynie pozostaje zamknięta dla czytelników do odwołania.

W/w zasady zostały opracowane w oparciu o rekomendacje Biblioteki Narodowej i po konsultacji ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach.

 

gbp

Aktualności

Zawiadomienie o XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XVI Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wodynie, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie.

Sesja, w związku z trwającym okresem obowiązywania stanu epidemii, odbywać się będzie w trybie korespondencyjnym, w rozumieniu art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

 Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
  na lata 2020-2033.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/115/19 w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/36/18 Rady Gminy Wodynie z dnia
  17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Wodyniach.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk