Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja CENTRUM Medyczno-Diagnostycznego na temat opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wodynie.
5. Informacja Wójta Gminy Wodynie w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz w sprawie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 17.12.2019 r.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wodynie.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wodynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020-2033.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +” z siedzibą w Seroczynie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/105/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 października 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Po sesji odbędzie się spotkanie dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności w gminie Wodynie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego !

Wójt Gminy Wodynie przypomina o możliwości odzyskania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Wodynie.

Rolnicy, którzy w 2019 r. byli posiadaczami bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za 1 l ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, rolnicy muszą załączyć do wniosku zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Przypominamy, że:

– stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł,

– limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 36 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Wodyniach.

 

Załączniki:

Wniosek

Zestawienie faktur

Oświadczenie o dzierżawieniu użytkowaniu gruntow

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną

RODO

Aktualności

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych

REKRUTACJA 2020/2021

kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych

Wójt Gminy Wodynie informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie w roku szkolnym 2020/2021, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie:

Zarządzenie ws sprawie rekrutacji do klasy I 2020/2021

Zarządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkola 2020/2021