Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Pora na klub aktywnego seniora! Nowy system ogrzewania w seroczyńskiej świetlicy szansą dla starszych mieszkańców!

pse-1pse-2

Korzystają z siłowni, gotują, pieką, są aktywną częścią lokalnej społeczności. Seroczyńscy seniorzy, choć pełni pasji i zainteresowań, mają ograniczone możliwości w kontekście ich realizowania jesienią i zimą. Problemem jest brak stałego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Seroczynie. Teraz ma się to zmienić dzięki grantowi od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zdobytym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wodyniach w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie.

 Nowy system ogrzewania zostanie wykonany w pomieszczeniach działającego od stycznia klubu „Senior+”, który jest jednostką podległą wodyńskiemu GOPS. – Przy budynku stanie zabetonowana butla gazowa, paliwo które zasili piec gazowy. Pozwoli to na zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i społecznej dla seniorów w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym – mówi kierownik GOPS i z-ca wójta gminy Wodynie –  Marlena Paczek.

Klub cieszy się dużym zainteresowaniem swoich podopiecznych, którzy od początku roku spotykają się w nim regularnie, dwa razy w tygodniu. Co ważne, starsi mieszkańcy Seroczyna i okolic zaczęli już dostrzegać nowe możliwości zapewnione przez PSE i GOPS, czego dowodzą ich liczne wnioski o pozyskanie zewnętrznych funduszy na nowe projekty dla klubu i świetlicy. W najbliższych miesiącach swoją aktywnością będą się mogli wykazać m.in. w trakcie gry terenowej „Szlakiem Pierwszej Dywizji Piechoty Legionów” czy „Odkrywanie Tajemnic Wodyń”.

W ramach działań statutowych realizowanych m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury – partnera projektu nagrodzonego przez PSE, poza seniorami, z termomodernizacji budynku świetlicy skorzystają też inne grupy społeczne .

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i  północno-wschodniej Polsce.

Lista wszystkich zwycięskich projektów, które będą realizowane w województwie mazowieckim, jest dostępna na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na rok 2020

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  lub przesłać pocztą.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej),
z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych  lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie”, na odpowiednim formularzu.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,
 • statut spółki
 • zestawienie robót wraz z zestawieniem ich wartości,
 • mapa poglądowa planowanych do wykonania robót,
 • oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

Zasady udzielania dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych lub dofinansowania realizowanych inwestycji na terenie Gminy Wodynie wykonywanych przez spółki wodne udzielanych w formie dotacji celowej przez Gminę Wodynie określa Uchwała Nr XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposobu ich rozliczania. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym
i merytorycznym przez Wójta Gminy Wodynie.

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 1. Wójt Gminy Wodynie zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji
  Publicznej Gminy Wodynie  oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  w Wodyniach w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką
  wodną a Gminą Wodynie.
 2. Spółka wodna, która otrzyma dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie
  końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr
  XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.
 3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w w/w zakresie został
  określony w załączniku nr 1 do w/w Uchwały.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Klepacki

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania
 3. Uchwała Nr XXXVIII/276/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.

 

Aktualności

Tydzień Przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach

23-27 września br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy.

W tych dniach w Oddziale ZUS w Siedlcach oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych odbędą się seminaria dla przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych osób.

Tematami przewodnimi seminariów będą:

 1. Zatrudniam legalnie-współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych.
 2. Zatrudniam legalnie-pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia
 3. Zatrudniam legalnie-pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej: https://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy

 

Aktualności

NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI UNIJNE DLA MŚP I START-UPÓW

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców organizowane w Starostwie Powiatowym w Siedlcach w dniu 24 września 2019 r. o godz.11.00.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o zapisywanie się do dnia 19 września 2019 r. w  Urzędzie Gminy w Wodyniach, pok. nr 13 lub telefonicznie pod numerem (25) 631 26 58 wew. 40.

Zaproszenie

Ulotka informacyjna

Plakat informacyjny

Program spotkania

 

Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na miesiąc wrzesień 2019 r.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. W miesiącu wrześniu 2019 r. zebrania wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 zaplanowano następująco:

Oleśnica: 6.09.2019 r. (piątek) o godz. 19.00 w OSP Oleśnica
Żebraczka: 13.09.2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w OSP Żebraczka
Seroczyn: 20.09.2019 r. (piątek) o godz. 16.00 w OSP Seroczyn

Aktualności

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Sesja Rady Gminy Wodynie odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się WPF i informacji z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
na lata 2019-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w miejscowości Seroczyn” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/126/09 Rady Gminy Wodynie
z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie.
11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Aktualności

30 sierpnia 2019 r. dniem żałoby w gminie Wodynie

W związku ze śmiercią Pana Jana Polaka – długoletniego Dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie, łącząc się w żalu z Rodziną, Bliskimi i Współpracownikami Zmarłego, Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki na mocy Zarządzenia Nr 47/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. ustanowił dzień 30 sierpnia 2019 r. tj. dzień pogrzebu zmarłego dniem żałoby na terenie gminy Wodynie.

Ze względu na żałobę zarządza się wywieszenie flag państwowych przepasanych kirem przy budynkach użyteczności publicznej.

Apeluję również o zaniechanie organizowania w tym dniu imprez o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym lub sportowym.

Pogrzeb dyrektora Jana Polaka odbędzie się w kościele parafialnym w Seroczynie w piątek, 30 sierpnia 2019 r., o godzinie 12.

 zarzadzenie-zaloba_page-0001-1