Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Obchody Rocznicy Bitwy pod Wolą Wodyńską

Każdego roku gromadzimy się na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej, by zatrzymać się w zadumie nad grobami Bohaterów Września’39. Tegoroczne obchody Rocznicy Bitwy pod Wolą Wodyńską zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i będą miały wyjątkowy charakter. Odbędą się pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach.

wola-wodynska-plakat

Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Wodynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informują:

będzie prowadzona akcja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Kwoty kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z pomocy wynoszą:

1268 zł  dla osoby samotnie gospodarującej

1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

 

Skierowania (wnioski) do udziału w w/w akcji będą do pobrania w GOPS Wodynie ul. Siedlecka 43, piętro I, pokój nr 2 w dniach 18 – 27 wrzesień 2017 r.

 

Osoby zainteresowane pomocą prosimy o dostarczenie do GOPS Wodynie aktualnych dokumentów potwierdzających dochody rodziny za  miesiąc sierpień 2017 r.:

 • odcinek renty,
 • odcinek emerytury,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto,
 • nakaz podatkowy za 2017 r,
 • decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 • decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego,
 • wyrok sądu zasądzające alimenty,
 • decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
 • decyzję o przyznaniu zasiłku okresowego lub stałego,
 • decyzję z o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
 • oświadczenie o wynagrodzeniu za pracę dorywczą.

 

KONTAKT:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach tel. 25 631 26 58 wew. 34.

P L A K A T

Aktualności

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2017r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie radnemu okręgu wyborczego Nr 11 zaświadczenia o wyborze.
4. Ślubowanie radnego.
5. Przyjęcie protokołu nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
6. Informacja dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – stan realizacji, wyzwania.
7. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za I półrocze 2017 roku.
8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za I półrocze 2017 roku.
9. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach za I półrocze 2017 roku.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie za I półrocze 2017 roku.
11. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2017-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2017 rok,
3) zmiany Uchwały NR XVIII/126/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na  cele rolne,
6) uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodynie na lata 2017-2032,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wodynie,
8) zmiany w składzie osobowym Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

Aktualności

NAJBLIŻSZE ZEBRANIA WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI 2018

Sołtysi miejscowości  Borki, Seroczyn, Młynki  i Helenów zapraszają na

ZEBRANIA WIEJSKIE

które odbędą się w dniach:

Borki: 05.09.2017 (wtorek) o godz. 19.00 w budynku OSP Borki

Seroczyn: 10.09.2017 (niedziela) o godz. 15.00 w budynku OSP Seroczyn

Młynki: 10.09.2017 (niedziela) o godz. 16.00 w domu Sołtysa

Helenów: 10.09.2017 (niedziela) o godz. 19.00 w domu Sołtysa

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na rok 2018

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na rok 2018.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek
 2. Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015r.
 3. Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 kwietnia 2015r.

 

Aktualności

Stypendia szkolne na rok szkolny 2017 / 2018

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wodynie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosi 514,00 zł/osobę w rodzinie miesięcznie. Czytaj Więcej