Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2021 roku

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 6/2021 Wójta Gminy Wodynie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w 2021 roku.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub wysyłać pocztą lub pocztą kurierską do Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie) w terminie do dnia 18 lutego 2021 r. Decyduje data wpływu do Urzędu!

Formularz zgłoszeniowy 2021

Aktualności

Nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

W dniach 1-9 lutego 2021 r. odbędzie się nabór na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium RP w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o naborze oraz regulaminem naboru.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru

Formularz dla kandydata
Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na stronie www.spis.gov.pl

plakat_nabor_rachmistrzow_nsp_2021

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Wodynie informuje, iż w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:
– faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
– formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną,
– zestawienie faktur (przy większej ilości faktur)
– w przypadku posiadania bydła dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP),
– oświadczenie o dzierżawieniu, użytkowaniu gruntów (składane w przypadku dzierżawy, użytkowania gruntów).

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego  w 2021 r. wynosi 1,00 zł. Kwota zwrotu przysługująca rolnikowi wypłacana będzie w terminie 1-30 kwietnia 2021 r.

Wzory dokumentów:

1. Wniosek

2. Zestawienie faktur

3. Formularz informacji

4. Oświadczenie o dzierżawieniu użytkowaniu gruntów

5. RODO

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 36.

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki

Aktualności

Dowóz na szczepienia przeciw Covid-19 w gminie Wodynie

Gmina Wodynie zorganizuje dowóz na szczepienie przeciwko Covid-19 osobom niepełnosprawnym tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, a także każdej osobie mającej obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego względem miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Wodynie, którzy potrzebują pomocy w dotarciu na szczepienie powinni zgłaszać potrzebę zorganizowania dla nich dowozu najlepiej podczas rejestracji w punkcie szczepień. Jeśli jednak tego nie uczynili mają możliwość zgłoszenia takiej potrzeby za pośrednictwem uruchomionej infolinii dostępnej pod numerem telefonu: 797 197 427. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:45-15:45. Zgłoszenie można również dokonać za pośrednictwem wiadomości e:mail na adres gmina@wodynie.eu.

Dzwoniąc lub wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną prosimy o podanie następujących informacji:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 3. imię i nazwisko pacjenta,
 4. PESEL pacjenta,
 5. kryterium kwalifikujące do przewozu:
  – stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
  – oświadczenie o posiadaniu obiektywnych i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich zamieszkania punktu szczepień,
 6. adres zamieszkania pacjenta,
 7. adres punktu szczepień,
 8. data szczepienia,
 9. godzina szczepienia,
 10. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Uwaga!  Infolinia gminna służy wyłącznie zgłoszeniu potrzeby organizacji transportu. Zadzwonić na nią powinny tylko osoby zarejestrowane na szczepienie – kiedy ustalony mają termin i miejsce szczepienia. Gmina nie prowadzi zapisów na szczepienia.

Obowiązek informacyjny

140583078_3272570962845062_2069806597992932255_n

transport_do-punktu-szczepien_20211

Aktualności

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/154/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
9. Odpowiedzi na wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Michalczyk