Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Informacja o dofinansowaniu

Zadanie pn. „Remont cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej” dofinansowano ze śœrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach prac zostaną wykonane nowe granitowe krzyże na kwaterach, tabliczki imienne, nowe granitowe obramienia kwater a także nowy pomnik żołnierzy
wrzeœśnia wykonany na wzór istniejącego, konserwacji poddane zostaną  krzyż i pomnik katyński.
Na teren cmentarza powrócą również hełmy wojskowe, które zostały wczeœniej rozkradzione. Nowym elementem będą tablice informacyjno edukacyjne
zlokalizowane przy cmentarzu oraz wskazujące drogę do cmentarza ustawione przy drogach wojewódzkich.
Elementem składowym zadania była również organizacja uroczyśtośœci obchodów 78 rocznicy bitwy pod Wolą Wodyńską.
Nad całoœcią patronat honorowy objął Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach.

Opracowała:
Katarzyna Gil

mkidn_01_cmyk

Aktualności

Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. Już tylko kilka dni dzieli nas od dnia 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zachęcamy do udziału w uroczystościach obchodów tej bardzo ważnej dla nas wszystkich rocznicy…

 

plakat-niepodleglosc

Aktualności

Konsultacje uchwał konsultacyjnych

Wójt Gminy Wodynie zaprasza do udziału w konsultacjach projektów uchwał w sprawach: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wodynie oraz określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

 

Konsultacje projektów uchwał w sprawach:

  1. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wodynie,
  2. określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów,

prowadzone są w okresie od 3.11.2017 do 17.11.2017 r.

 

Projekty uchwał zostały:

1) opublikowane na stronie internetowej Urzędu gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

3) wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie;

4) zaprezentowane podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie.

 

Opinie do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października2017 r. (decyduje data wpływu) na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)           osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45 w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie;

2)           drogą elektroniczną na adres email: zastepca@wodynie.eu;

3)           za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak (e-mail: zastepca@wodynie.eu, tel.: 25 631 26 58 w.33), który udziela wszelkich, dodatkowych informacji, dotyczących konsultacji.

Wodynie, dnia 03.11.2017 r.

Zarządzenie_63_2017

Formularz_konsultacji_uchwał_konsultacyjnych

Aktualności

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańców do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 3 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.

Projekt uchwały zostanie:
1) opublikowany na stronie internetowej Urzędu gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
3) wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie;
4) zaprezentowany podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie.

Opinie do projektu należy składać składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu) na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1)    osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45 w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie;
2)    drogą elektroniczną na adres e-mail: zastepca@wodynie.eu;
3)    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak (e-mail: zastepca@wodynie.eu, tel.: 25 631 26 58 w.33), który udziela wszelkich, dodatkowych informacji, dotyczących konsultacji.

Program współpracy 2018 / projekt/

Formularz_konsultacji_program_współpracy_2018

Aktualności

Ogłoszenie

Mija termin składania wniosków o 500 plus!!!!!!!500plus

31 października 2017 jest ostatnim dniem kiedy można złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze aby otrzymać wyrównanie za miesiąc październik 2017 r.

Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku zapraszamy do GOPS Wodynie ul. Siedlecka 43  I piętro pokój nr 3 w godzinach od 7:45 do 15:45.

 

Aktualności

Ogłoszenie – Świadczenie Wychowawcze 500+

KOMUNIKAT

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wodynie do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach, ul Siedlecka 43 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, piętro I, pokój nr 3 w godzinach urzędowania tj. 7.45-15.45.

UWAGA:
31 października 2017 jest ostatnim dniem kiedy można złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze aby otrzymać wyrównanie za miesiąc październik 2017 r.
Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku zapraszamy do GOPS Wodynie ul. Siedlecka 43  I piętro pokój nr 3 w godzinach od 7:45 do 15:45.

Czytaj Więcej

Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Wodynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informują:

w    dniach  20 (piątek) i 23 (poniedziałek) październik 2017 r.   (w godzinach od 8:30 do 15:30) będzie wydawana I tura paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.

Zapraszamy do sali OSP WODYNIE!