Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 15 lipca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019-2020 w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Konkurs odbywa się w ramach Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert upływa 6 sierpnia 2019 r.  Na realizację zadań publicznych, objętych konkursem, przeznacza się środki finansowe w formie dotacji w wysokości 57 tys. zł.
Więcej informacji w zakładce Gmina → Organizacje pozarządowe.
Aktualności

Dni Gminy Wodynie – nasze wspólne święto! Już w najbliższy weekend. Zapraszamy!!!

Szanowni Państwo!
W dniach 20 i 21 lipca 2019 r., kolejny już raz, podejmujemy szereg działań środowiskowych – rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, określonych ogólnym tytułem „Dni Gminy Wodynie”. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Gmina Wodynie i Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach. Pragniemy, aby zaplanowane działania były okazją do spotkania i wspólnego, radosnego spędzenia czasu przez wszystkich mieszkańców naszej gminy i zaproszonych gości.
Pierwsza część zaplanowana jest na sobotę, 20 lipca i odbędzie się na stadionie w Oleśnicy pod hasłem „Rodzinnie i sportowo”. Rozegrany zostanie turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wodynie, a dla dzieci zostaną przeprowadzone gry, zabawy i animacje. W organizację działania jest zaangażowane Stowarzyszenie „Kolektyw Oleśnica”. Sobota będzie również Dniem Otwartym w Klubie Seniora w Seroczynie. Tutaj odbędą się min. prelekcje nt. filmu „Noce i Dnie”, warsztaty rękodzieła oraz koncert amatorskiego zespołu wokalnego „Nadzieja”.
W niedzielę, 21 lipca, w Wodyniach odbędzie się Festyn Rodzinny „W rytmie lata”. Zaplanowane zostały występy dzieci i młodzieży, amatorskich zespołów ludowych. Między innymi odbędzie się koncert „Śpiewnik Seweryna Krajewskiego” w wykonaniu zespołu AMBITUS, a gwiazdą wieczoru będzie JORRGUS. Przewidziane są również konkursy dla dzieci i młodzieży, oraz plac zabaw.
Festyn będzie miał charakter integracyjny i będzie jednocześnie doskonałą okazją do spotkania i zabawy dla wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców i gości. Impreza będzie miała charakter otwarty i jest współorganizowana z Samorządem Mazowieckim.
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wakacyjnych gości do wzięcia udziału w zaplanowanych działaniach i wydarzeniach! Niech Dni Gminy Wodynie będą naszym wspólnym świętem!

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

 

pl20 pl21

Aktualności

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 218 w Wodyniach o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania

Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 218 w Wodyniach z dnia 8 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 218 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 218 w Wodyniach podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 05.07.2019 roku zarejestrowano dwóch kandydatów, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

W dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 218 w Wodyniach członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Siedleckiego zostali:

  1. Pan Lech Krzysztof Stanisław, lat 58, Wola Wodyńska,
  2. Pani Markiewicz Grażyna Jadwiga, lat 58, Szostek.

 

Przewodniczący

Komisji Okręgowej

/-/ Ewa Adamiak

Aktualności

Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Wodynie realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodynie na lata 2017-2032” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

Termin składania wniosków: do 23 lipca 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43, pok. nr 9.

W związku z faktem, iż Gmina Wodynie zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania. Prosimy więc zainteresowane osoby o jak najszybsze złożenie wniosku na odbiór i utylizacje azbestu. Realizacja wniosków będzie jednak uzależniona od pozyskanego przez Gminę Wodynie dofinansowania. W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji azbestu.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Wodynie można uzyskać pod nr tel. 25 631 26 58 w. 37.

Wzór wniosku

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Oświadczenie o pomocy publicznej

Aktualności

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się IX sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.    Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z Siedzibą w Wodyniach za 2018 rok.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wodynie na 2019 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/34/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14.    Odpowiedzi na wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk

Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na miesiąc lipiec 2019 r.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. W lipcu 2019 r. zebrania wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego w roku 2020 zaplanowano następująco:

Kołodziąż: 2.07.2019 (wtorek) godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kołodziążu,

Ruda Wolińska: 3.07.2019 (środa) godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej,

Wodynie: 18.07.2019r. (czwartek) o godz. 17.00 w OSP Wodynie,

Łomnica: 19.07.2019r. (piątek) o godz. 19.00 w OSP Łomnica,

Jedlina: 24.07.2019r. (środa) o godz. 18.00 w domu sołtysa,

Wola Serocka 27.07.2019r. (sobota) o godz. 18.00 w domu sołtysa,

Wola Wodyńska 27.07.2019r. (sobota) o godz. 19.00 w OSP Wola Wodyński,

Brodki 28.07.2019 r. (niedziela) o godz. 15.00 w OSP Brodki,

Soćki 28.07.2019 r. (niedziela) o godz. 16.00 w OSP Soćki,

Rudnik Mały 28.07.2019r. (niedziela) o godz. 18.00 w OSP Rudnik Mały.