Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

 

Po pierwsze – człowiek

Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Po drugie – ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 

bezpieczenstwo-podczas-psr

Aktualności

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

 Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 279 99 99.

rachmistrz-telefon-wywiad-bezposredni

 

Aktualności

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
6. Informacja Wójta Gminy Wodynie w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz w sprawie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 2 października 2020 r.
7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie 2019/2020.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zwolnień w tym podatku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. oraz zwolnień w tym podatku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie oraz nadania mu Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki powyżej 10 godzin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

Aktualności

Konkurs na nazwę Gminnego Żłobka w Seroczynie rozstrzygnięty!

Rozstrzygnięto konkurs na nazwę Gminnego Żłobka z siedzibą w Seroczynie. „Nenufarek” pod tą nazwą rozpocznie działalność od stycznia 2021 roku Gminny Żłobek.W wyniku ogłoszonego przez Gminę Wodynie konkursu, na nazwę Żłobka, wpłynęło 39 propozycji, spośród których wybrano 5 najlepszych, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców. Największą liczbę głosów uzyskała propozycja: „Nenufarek”.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcę zapraszamy po odbiór nagrody.
przedszkole

 

Aktualności

Wybierz nazwę dla Gminnego Żłobka z siedzibą w Seroczynie

Trwa konkurs na nazwę Gminnego Żłobka z siedzibą w Seroczynie. Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych propozycji nazw, Komisja wyłoniła pięć, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu, czyli głosowania mieszkańców.

„Nenufarek”, „Serbinek”, „Mały Jaś”, „Świderkowy Zakątek”, a może „Mali Odkrywcy”? To Państwo zdecydujecie jaką nazwę będzie nosił Żłobek.

Swój głos należy oddać za pośrednictwem elektronicznego formularza głosowania (należy kliknąć w link poniżej „Formularz głosowania”). Głosowanie będzie trwało do 19.10.2020 r. do godz. 15.00.

Podczas głosowania każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny głos na jedną nazwę, którą uważa za najlepszą!

Regulamin

Formularz głosowania

przedszkole