Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Wodynie informuje, że Gmina Wodynie zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z NFOŚiGW na realizację programu pt. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W celu sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag znajdujących się na terenie gminy prosimy zainteresowanych mieszkańców o jak najszybsze złożenie wniosku o udzielenie pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Wodynie (w pokoju nr 9) oraz poniżej.

Termin składania wniosków: do 22 listopada 2019 r. do godz. 15.45.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43, pok. nr 9.

Załączniki:

1. wniosek

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Treść projektu programu, formularz do zgłaszania uwag znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Gmina -> Organizacje Pozarządowe, a takżę są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie pok. nr 16.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: zastepca@wodynie.eu,
  • do sekretariatu Urzędu Gminy w Wodyniach (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie),

przy czym decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjne pt.: „Zasady realizacji i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 29.10.2019, w godz.: 9:15 – 11:45 lub 11:45 – 14:15  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach organizuje Spotkanie informacyjne pt.: „Zasady realizacji i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”

Celem spotkania jest omówienie zasad realizacji i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, II p., sala konferencyjna.

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Siedlcach.

Program spotkania

1) Główne obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie dotyczące realizacji projektu;

2) Zasady kwalifikowania wydatków na etapie realizacji projektu;

3) Wniosek o płatność:

–  terminy składania Wniosku o płatność, rodzaje i funkcje wniosków o płatność,

–  prezentacja wniosku o płatność,

–  załączniki do wniosku o płatność,

–  obsługa systemu SL2014,

4) Kontrola trwałości projektów.

1)_-formularz-zgloszeniowy_29_10_19_godz_9_15

2)_formularz-zgloszeniowy_29_10_19_godz_11_45

Aktualności

Zawiadomienie o XII Sesja Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 31 października 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie 2018/2019.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.  oraz zwolnień w tym podatku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportu na 2020 r.  oraz zwolnień w tym podatku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego  na 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/78/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
22. Odpowiedzi na wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad sesji.

Po sesji odbędzie się prezentacja biografii Jana Filipa Carossiego, którą przedstawi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej.