Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Pora na klub aktywnego seniora! Nowy system ogrzewania w seroczyńskiej świetlicy szansą dla starszych mieszkańców!

pse-1pse-2

Korzystają z siłowni, gotują, pieką, są aktywną częścią lokalnej społeczności. Seroczyńscy seniorzy, choć pełni pasji i zainteresowań, mają ograniczone możliwości w kontekście ich realizowania jesienią i zimą. Problemem jest brak stałego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Seroczynie. Teraz ma się to zmienić dzięki grantowi od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zdobytym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wodyniach w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie.

 Nowy system ogrzewania zostanie wykonany w pomieszczeniach działającego od stycznia klubu „Senior+”, który jest jednostką podległą wodyńskiemu GOPS. – Przy budynku stanie zabetonowana butla gazowa, paliwo które zasili piec gazowy. Pozwoli to na zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i społecznej dla seniorów w kolejnych miesiącach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym – mówi kierownik GOPS i z-ca wójta gminy Wodynie –  Marlena Paczek.

Klub cieszy się dużym zainteresowaniem swoich podopiecznych, którzy od początku roku spotykają się w nim regularnie, dwa razy w tygodniu. Co ważne, starsi mieszkańcy Seroczyna i okolic zaczęli już dostrzegać nowe możliwości zapewnione przez PSE i GOPS, czego dowodzą ich liczne wnioski o pozyskanie zewnętrznych funduszy na nowe projekty dla klubu i świetlicy. W najbliższych miesiącach swoją aktywnością będą się mogli wykazać m.in. w trakcie gry terenowej „Szlakiem Pierwszej Dywizji Piechoty Legionów” czy „Odkrywanie Tajemnic Wodyń”.

W ramach działań statutowych realizowanych m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury – partnera projektu nagrodzonego przez PSE, poza seniorami, z termomodernizacji budynku świetlicy skorzystają też inne grupy społeczne .

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i  północno-wschodniej Polsce.

Lista wszystkich zwycięskich projektów, które będą realizowane w województwie mazowieckim, jest dostępna na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

raport.pse.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na rok 2020

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  lub przesłać pocztą.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej),
z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych  lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie”, na odpowiednim formularzu.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,
 • statut spółki
 • zestawienie robót wraz z zestawieniem ich wartości,
 • mapa poglądowa planowanych do wykonania robót,
 • oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

Zasady udzielania dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych lub dofinansowania realizowanych inwestycji na terenie Gminy Wodynie wykonywanych przez spółki wodne udzielanych w formie dotacji celowej przez Gminę Wodynie określa Uchwała Nr XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposobu ich rozliczania. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym
i merytorycznym przez Wójta Gminy Wodynie.

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 1. Wójt Gminy Wodynie zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji
  Publicznej Gminy Wodynie  oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  w Wodyniach w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką
  wodną a Gminą Wodynie.
 2. Spółka wodna, która otrzyma dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie
  końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr
  XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.
 3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w w/w zakresie został
  określony w załączniku nr 1 do w/w Uchwały.

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Klepacki

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania
 3. Uchwała Nr XXXVIII/276/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.

 

Aktualności

Tydzień Przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach

23-27 września br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy.

W tych dniach w Oddziale ZUS w Siedlcach oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych odbędą się seminaria dla przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych osób.

Tematami przewodnimi seminariów będą:

 1. Zatrudniam legalnie-współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych.
 2. Zatrudniam legalnie-pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia
 3. Zatrudniam legalnie-pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej: https://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy

 

Aktualności

NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI UNIJNE DLA MŚP I START-UPÓW

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców organizowane w Starostwie Powiatowym w Siedlcach w dniu 24 września 2019 r. o godz.11.00.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o zapisywanie się do dnia 19 września 2019 r. w  Urzędzie Gminy w Wodyniach, pok. nr 13 lub telefonicznie pod numerem (25) 631 26 58 wew. 40.

Zaproszenie

Ulotka informacyjna

Plakat informacyjny

Program spotkania

 

Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 na miesiąc wrzesień 2019 r.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. W miesiącu wrześniu 2019 r. zebrania wiejskie w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 zaplanowano następująco:

Oleśnica: 6.09.2019 r. (piątek) o godz. 19.00 w OSP Oleśnica
Żebraczka: 13.09.2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w OSP Żebraczka
Seroczyn: 20.09.2019 r. (piątek) o godz. 16.00 w OSP Seroczyn