Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

„Nie jest sztuką pokochać…Sztuką jest wytrwać…”

Takie motto towarzyszyło uroczystemu spotkaniu, które odbyło się 16.12.2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach, a związane było z wręczeniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadawanego przez Prezydenta RP. W tym roku, w naszej Gminie, Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodziło sześć par – Państwo: Ożarkowie z Rudnika Dużego, Stosiowie z Żebraczki, Pietrasikowie z Oleśnicy, Suśniakowie z Rudy Wolińskiej, Redowie z Bork Serockich i Stosiowie z Rudnika Dużego. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego, a po słowach życzeń Wójt Gminy Wojciech Klepacki, w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Michalczyka oraz Kierownika USC Renaty Barei, wręczył Jubilatom odznaczenia. Młodzież GOK zaprezentowała piękny program artystyczny, który zakończyło chóralne „Sto lat” dla Jubilatów. Jeszcze raz życzymy Państwu wielu lat spokojnego życia !

 

007

004

018

017a

Aktualności

To była wyjątkowa uroczystość

Dnia 8 grudnia 2018 r., Pani Leokadia Żydak mieszkanka Gminy Wodynie obchodziła swoje 100 urodziny ! Z tej okazji Jubilatkę odwiedziła masa gości.

O tym wyjątkowym dniu nie zapomniały władze gminy. Wójt Gminy Wodynie – Wojciech Klepacki  i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Renata Bareja złożyli  Jubilatce życzenia, wręczyli kwiaty oraz list gratulacyjny.

100 lat to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzą lata doświadczeń codziennego życia.

Jubilatce jeszcze raz życzymy zdrowia, radości i pogody ducha.

 

48356488_277476232915197_4493821189428346880_n

 

48363898_940642846136131_5425362556132786176_n

Aktualności

Nabór wniosków na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Wodynie informuje, że do dnia 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy będą przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy na odbiór  i utylizację odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Wodynie, na rok 2019.

Dodatkowe informacje pod numerem 25 631 26 58 w. 37 lub w pok. nr 9.

 

Dokumenty do pobrania:

1-Wzór wniosku

2-Wzór oświadczenia o pomocy publicznej

3-Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego użytkowania wyrobow zawierajacych azbest

4-Informacja o wyrobach zawierajacych azbest

Aktualności

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się III sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 – 2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wodynie na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Seroczyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu „Senior+” w miejscowości Seroczyn oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym klubie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodyniach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wodynie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych i sołtysów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2019 rok.
22. Odpowiedzi na wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Wodynie zawiadamia, że od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte  uchwałą Nr II/20/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty.

Od 1 stycznia 2019 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny  – opłata wynosi 12 zł/miesiąc od każdej zamieszkałej osoby,

jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób zmieszany – opłata wynosi 20 zł/miesiąc od każdej zamieszkałej osoby.

W związku z przeprowadzonym w dniu 22 listopada 2018 r. postępowaniem przetargowym na odbieranie i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wodynie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. złożono jedną ofertę na wykonanie w/w usługi na kwotę w wysokości 479 520,00 zł brutto. W roku 2017 r. oferta wyłoniona w analogicznym postępowaniu przetargowym wynosiła 284 731,20 zł brutto.

Głównym założeniem systemu gospodarowania odpadami jest aby dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły w całości poniesione koszty jego funkcjonowania, takie jak:

– odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

– tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

– obsługę administracyjną tego systemu;

– edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa również koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych.

Wobec powyższego koniecznym jest dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WODYNIACH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach ogłasza wolny i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:

Treść ogloszenia o naborze na stanowisko: Referent ds. świadczeń rodzinnych

Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Informacji na temat ogłoszonego naboru udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach:

  • osobiście w siedzibie urzędu w godzinach jego funkcjonowania, oraz
  • telefonicznie pod nr tel. (25) 631 26 58 wew. 33.