Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Zapraszamy na Dni Gminy Wodynie 2017

Zainicjowane w 2016 roku Dni Gminy Wodynie w zamyśle mają być okazją do spotkania, integracji i wspólnego, radosnego i kulturalnego spędzenia czasu. Są również doskonałą promocją naszej gminy, m.in. poprzez treści związane z filmem „Noce i dnie”.

Czytaj Więcej

Aktualności

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2017r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2017-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2017 rok,
3) udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowej.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

Aktualności

INFORMACJA NT. PIERWSZEGO NABORU WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WODYNIE

Wójt Gminy Wodynie informuje, iż projekt pt.: „Ekologiczne Mazowsze-budowa instalacji OZE”, złożony w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych nie został przeznaczony do dofinansowania.

Czytaj Więcej

Aktualności

Projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach realizuje projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

Gmina Wodynie / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach będzie realizować projekt współfinansowany  z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest zwiększenie Aktywności społecznej i zawodowej osób mieszkających na terenie gminy Wodynie.

Zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne.

Wszelkie informacje o projekcie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.

 

4370_001

Formularz rekrutacyjny

Regulamin naboru

plakat promocja Wodynie

plakat rekrutacja Wodynie

 

Aktualności

OGŁOSZENIE

Od dnia 10.07.2017r. (poniedziałek) ulice: NEWELSKIEGO oraz SPOKOJNA w Wodyniach będą zamknięte dla ruchu pojazdów mechanicznych z powodu prowadzonych prac budowlanych.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców w/w ulic o wystawienie odpadów w dniu zbiórki, tj. 10.07.2017r.  na poboczu przy zjeździe z ul. Siedleckiej.

Wójt Gminy Wodynie
/-/ Wojciech Klepacki