Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2017r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Informacja na temat planowanej budowy linii 400KV w obrębach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Żebraczka.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za 2016 rok.
7. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2016 rok,
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2017-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2017 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

Aktualności

Zawiadomienie – V tura paczek żywnościowych

Wójt Gminy Wodynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informują:

w    dniach  18-19 maj  2017 r.   (w godzinach od 8:30 do 15:30) będzie wydawana V tura paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do sali OSP WODYNIE!

 

Aktualności

Przyjmowanie wniosków rolników o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenne

Wójt Gminy Wodynie niniejszym informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach  spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym  – przymrozki wiosenne.

Wnioski należy składać w terminie do 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, pokój nr 13 (sekretariat)
w godzinach 745 – 1545 .

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej: Gminy Wodynie (www.wodynie.eu) , Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (www.mazowieckie.pl) – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię  wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich,

– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),

– ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

 

Wójt Gminy

(-) Wojciech Klepacki

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

Aktualności

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Wodynie informuje, że na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gminy (mieszkalne, gospodarcze itd.).

Inwentaryzacja rozpocznie się w dniu 15 maja 2017 r.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „Meritum Competence Sp. z o.o.” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach.

W przypadku jakichkolwiek pytań dot. inwentaryzacji proszę o kontakt z przedstawicielem „Meritum Competence Sp. z o.o.” pod numerem telefonu 696 902 836.

Aktualności

Uwaga: wydłużony okres składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków został wydłużony do dnia 10 maja 2017.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rodzic (opiekun) ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

INFORMACJA