Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Wodynie informuje, że Gmina Wodynie zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z NFOŚiGW na realizację programu pt. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W celu sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag znajdujących się na terenie gminy prosimy zainteresowanych mieszkańców o jak najszybsze złożenie wniosku o udzielenie pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Wodynie (w pokoju nr 9) oraz poniżej.

Termin składania wniosków: do 22 listopada 2019 r. do godz. 15.45.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43, pok. nr 9.

Załączniki:

1. wniosek

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Treść projektu programu, formularz do zgłaszania uwag znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Gmina -> Organizacje Pozarządowe, a takżę są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie pok. nr 16.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: zastepca@wodynie.eu,
  • do sekretariatu Urzędu Gminy w Wodyniach (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie),

przy czym decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjne pt.: „Zasady realizacji i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 29.10.2019, w godz.: 9:15 – 11:45 lub 11:45 – 14:15  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach organizuje Spotkanie informacyjne pt.: „Zasady realizacji i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”

Celem spotkania jest omówienie zasad realizacji i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkanie skierowane jest do Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, II p., sala konferencyjna.

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Siedlcach.

Program spotkania

1) Główne obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie dotyczące realizacji projektu;

2) Zasady kwalifikowania wydatków na etapie realizacji projektu;

3) Wniosek o płatność:

–  terminy składania Wniosku o płatność, rodzaje i funkcje wniosków o płatność,

–  prezentacja wniosku o płatność,

–  załączniki do wniosku o płatność,

–  obsługa systemu SL2014,

4) Kontrola trwałości projektów.

1)_-formularz-zgloszeniowy_29_10_19_godz_9_15

2)_formularz-zgloszeniowy_29_10_19_godz_11_45