Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Rozpoczął się spis rolny!

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

poczatek-spisu-grafika-na-strone-internetowa

Aktualności

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie i będzie dostępny w godzinach pracy urzędu.

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.

gminy-punkt-spisowy-grafika-na-strone-internetowa

Aktualności

Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

obowiazek-spisowy-grafika-na-strone-internetowa

Aktualności

Mazowiecki e-bazarek

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu internetowego Mazowiecki e-bazarek https://www.mazowieckiebazarek.pl, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami a konsumentami. Jest on doskonałą formą bezpłatnej promocji: rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Mazowiecki e-bazarek za pośrednictwem naszej instytucji pomaga mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacji hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.

Korzystanie z e-bazarku jest bezpłatne. Można na nim sprzedawać: warzywa i owoce oraz ich przetwory, zioła, oleje i oliwy, miód i produkty pszczele, napoje, nabiał, kwiaty/byliny/nasiona, zboża, pieczywo, produkty zbożowe, mięso i wędliny, ryby, drzewa i krzewy iglaste, maszyny i urządzenia, a nawet promować ofertę edukacyjną i turystyczną.

Mazowiecki e-bazarek cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno producentów,  jak i konsumentów; jest już w nim ponad 2000 produktów. Zachęcamy Państwa do korzystania z tej oferty i poszerzania jej o nowe produkty.

 

 

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wodynie

Czysty transport stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju w gminach. Rządy wielu państw od lat prowadzą działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych paliwami ekologicznymi. W związku z tym w Polsce 11 stycznia 2018 r. została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe regulacje mają stymulować rozwój transportu nisko i zero emisyjnego oraz zastosowanie paliw ekologicznych. Gmina Wodynie, jako jedna z pierwszych gmin w regionie, przygotowała Strategię Rozwoju Elektromobilności. Celem bezpośrednim strategii jest rozwój elektromobilności na terenie gminy Wodynie. Przyjęta strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok usprawnienia ruchu na terenie gminy, na ograniczenie emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy. Mieszkańcy muszą być aktywnie włączeni w proces realizacji strategii.

W związku z tym zachęcamy do zapoznania się ze strategią oraz przekazanie nam ewentualnych uwag poprzez wypełnienie krótkiego arkusza uwag w terminie od 03.09.2020 r. do 18.09.2020 r.

Arkusz uwag

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Projekt Strategii rozwoju elektromobilności

elektromobilnosc

 

Na opracowanie strategii Gmina uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Naturalnego i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na rok 2021

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie.

1.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  lub przesłać pocztą.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej), z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych  lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie”, na odpowiednim formularzu.

2. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,
 • statut spółki
 • zestawienie robót wraz z zestawieniem ich wartości,
 • mapa poglądowa planowanych do wykonania robót,
 • oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

3.ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

 Zasady udzielania dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych lub dofinansowania realizowanych inwestycji na terenie Gminy Wodynie wykonywanych przez spółki wodne udzielanych w formie dotacji celowej przez Gminę Wodynie określa Uchwała Nr XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Wodynie.

4.INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 

 1. Wójt Gminy Wodynie zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku.
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wodynie  oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wodyniach w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

5.OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 

 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Wodynie.
 2. Spółka wodna, która otrzyma dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr
  XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.
 3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w w/w zakresie został określony w załączniku nr 1 do w/w Uchwały.

 

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Klepacki

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek
 2. Sprawozdanie-z-realizacji-zadania
 3. Uchwała Nr XXXVIII/276/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.

 

 

 

 

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Treść projektu programu, formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie pok. nr 16.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020 r. na:

 • adres poczty elektronicznej: zastepca@wodynie.eu,
 • do sekretariatu Urzędu Gminy w Wodyniach (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie),

przy czym decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

Zarządzenie

Formularz uwag