Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Bezpieczeństwo społeczne w gminie Wodynie

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym pt. „Bezpieczeństwo społeczne w gminie Wodynie”. Ankieta służy poznaniu opinii mieszkańców na temat problemów społecznych występujących w gminie Wodynie.
Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na ten temat – zapraszamy do wypełnienia tej krótkiej ankiety.

Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 5 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Ankieta

Aktualności

Wywieś flagę !

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało akcję pt. „Niepodległa – moja flaga”, zachęcającą wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi podczas nadchodzących świąt majowych.

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja.

Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.

Oficjalna strona internetowa: www.niepodlegla.gov.pl

plakat-mojaflaga

Aktualności

Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Każdego roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 14 tys. osób.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

W przypadku uzasadnionych potrzeb zdrowotnych pacjenta, okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.

Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ( w wieku 7-15lat)  rolników. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom indywidualny program rehabilitacyjny, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.  Co roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 1180 dzieci.

W 2019 roku  Placówka Terenowa  KRUS w Siedlcach  organizuje dwa turnusy :

  • Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 23.06 -13.07.2019 r.
  • Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju , w terminie od 10.07-30.07.2019 r.

Placówka  Terenowa KRUS  w Siedlcach ul. Brzeska 39, 08-110 Siedlce

tel. 25-644-16-40, siedlce@krus.gov.pl

Aktualności

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja CENTRUM Medyczno-Diagnostycznego na temat opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wodynie.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za 2018 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk