Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja  o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2019 rok.
5. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2019 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Wodynie za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wodynie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2019 rok,
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2019  rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G bez rozpatrzenia.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk

Aktualności

REMONT OGRODZENIA CMENTARZA WOJENNEGO W WOLI WODYŃSKIEJ

W dniu 21 maja 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wodynie podpisana została umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach dofinansowania Gmina Wodynie zrealizuje zadanie pn. „Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej”. Całkowity koszt zadania to 59 823,62 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 44 772,00 zł co stanowi aż 74.84 % całkowitego kosztu zadania. Termin zakończenia inwestycji to 31 października 2020 r.

Zadanie obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia wokół cmentarza, które poprawi ogólną estetykę cmentarza wojennego. Na cmentarzu pochowanych jest 241 żołnierzy poległych w bitwie pod Wolą Wodyńską. W 2017 r. cmentarz został poddany gruntownej rewitalizacji, a w celu zwiększenia świadomości mieszkańców obok bramy głównej postawiono 2 tablice informacyjno-edukacyjne, natomiast w 2018 roku wymieniono bramę główną. Obecnie ogrodzenie  jest w złym stanie technicznym. Wykonanie nowego ogrodzenia będzie ostatnim punktem prac remontowych i dopełnieniem całościowego remontu.

mkidn_01_cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Aktualności

Wznowienie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Oleśnica

Gmina Wodynie informuje, iż 9 maja 2020 r. wznawia swoją działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica. PSZOK otwarty będzie w godzinach 8.00 – 15.00.
Od czerwca br. PSZOK będzie czynny wg ustalonego wcześniej harmonogramu, tzn. w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 15.00.

Przypominamy o zachowaniu środków ostrożności podczas kontaktu z pracownikiem PSZOK-u oraz stosowanie środków ochrony osobistej: jednorazowych rękawiczek oraz maseczek zasłaniających usta i nos.

pszok