Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Odwołanie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zaplanowanych na 27-31 marca 2020 r.

Wójt Gminy Wodynie zawiadamia o odwołaniu objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która planowana była w dniach 27-31.03.2020 r.
Pismem z dnia 16.03.2020 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Wodynie, firma PUK Serwis Sp. z o.o. poinformowała, iż w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, odwołuje planowaną w dniach 27-31.03.2020 r. objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Wodynie.
Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 r.

Wójt Gminy Wodynie zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 19 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 r. w obszarach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Konkurs odbywa się w ramach Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Termin składania ofert upływa 17 kwietnia 2020 r.  Na realizację zadań publicznych, objętych konkursem, przeznacza się środki finansowe w formie dotacji w wysokości 24 tys. zł.

Więcej informacji w zakładce Gmina → Organizacje pozarządowe.

Aktualności

Zmiana organizacji pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na czas zagrożenia epidemicznego koronawirusa

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego mieszczące się w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach pod adresem ul. Piłsudskiego 40, w Wodyniach pod adresem ul. Siedlecka 41 oraz w Mordach pod adresem ul. 3-go Maja 2, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail).

Osoba chcąca skorzystać z porady musi wypełnić wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz oświadczenie, których wzory znajdują się na stronie www.powiatsiedlecki.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie.

Skan wypełnionego wniosku oraz oświadczenia należy wysłać na adres e-mail:

starostwo@powiatsiedlecki.pl

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu wniosek oraz oświadczenie można złożyć ustnie przez telefon.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 644 72 17

Aktualności

Odwołanie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej tracą ważność wezwania wydane na podstawie art.32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Treść rozporządzenia