Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Zmiana numeru konta bankowego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wodynie!

Wójt Gminy Wodynie informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Gminy Wodynie o numerze: 59  9194  0007  0050 0135  2000  0490 w Banu Spółdzielczym w Siedlcach oddział Wodynie.

 

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

 

Aktualności

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY – OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU BDO

Baza Danych Odpadowych (BDO)  to wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, w celu przeciwdziałania występującym w gospodarowaniu odpadami nieprawidłowościom. Do końca 2019 roku podmioty, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązania do rejestracji do BDO. Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.  Brak rejestracji w tym terminie powodować może trudności w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami BDO, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Oto lista przykładowych podmiotów, które są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO: sklepy spożywcze, sklepy wielkopowierzchniowe, firmy budowlane, remontowe, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, producenci baterii i akumulatorów, producenci pojazdów, producenci opakowań, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach, rolnicy powyżej 75 ha ziemi, warsztaty samochodowe, warsztaty rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.
Więcej na stronie  https://bdo.mos.gov.pl/
Aktualności

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020 – 2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wodynie na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wodynie na rok szkolny 2019/2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2020 rok.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk

Aktualności

Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Wodynie

Wójt Gminy Wodynie informuje, że do dnia 10 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Wodynie będą przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy na odbiór  i utylizację odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Wodynie, na rok 2020.

Druki wydawane są w Urzędzie Gminy lub dostępne do pobrania poniżej:

1-Wniosek

2-Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

3-Informacja o wyrobach zawierających azbest

4-Oświadczenie o pomocy publicznej

 

Aktualności

Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Gminy Wodynie w dniach 7 i 24 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Wodynie uprzejmie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr OKR.0050.71.2019 Wójta Gminy Wodynie
z dnia 27 listopada 2019 r. dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wodynie.
W zamian dzień 7 grudnia 2019 r. (sobota) jest dniem pracującym.
7 grudnia 2019 r. Urząd Gminy Wodynie będzie czynny w godzinach 7.45-15.45.