Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Sesja Rady Gminy Wodynie odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się WPF i informacji z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
na lata 2019-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w miejscowości Seroczyn” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/126/09 Rady Gminy Wodynie
z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie.
11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Aktualności

30 sierpnia 2019 r. dniem żałoby w gminie Wodynie

W związku ze śmiercią Pana Jana Polaka – długoletniego Dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie, łącząc się w żalu z Rodziną, Bliskimi i Współpracownikami Zmarłego, Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki na mocy Zarządzenia Nr 47/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. ustanowił dzień 30 sierpnia 2019 r. tj. dzień pogrzebu zmarłego dniem żałoby na terenie gminy Wodynie.

Ze względu na żałobę zarządza się wywieszenie flag państwowych przepasanych kirem przy budynkach użyteczności publicznej.

Apeluję również o zaniechanie organizowania w tym dniu imprez o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym lub sportowym.

Pogrzeb dyrektora Jana Polaka odbędzie się w kościele parafialnym w Seroczynie w piątek, 30 sierpnia 2019 r., o godzinie 12.

 zarzadzenie-zaloba_page-0001-1

Aktualności

Geocaching – nowy sposób na turystykę!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje ciekawy projekt geocachingowy pn. „Promocja regionów poprzez aktywną turystykę”. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Realizacja projektu ma przyczynić się do promocji terenów wiejskich, a co za tym idzie zwiększyć popyt na usługi turystyczne, które są świadczone przez podmioty tu funkcjonujące. Projekt obejmie swoim zasięgiem także gminę Wodynie.

Geocaching to gra polegająca na szukaniu skarbów, a właściwie skrytek, które namierza się za pomocą urządzenia GPS. W skrócie, zabawa polega na odnajdywaniu umieszczonych na całym świecie skrytek tzw. „keszy”. Te zaś, ukrywane są przez innych uczestników zabawy (zazwyczaj bardziej doświadczonych). To takie trochę poszukiwanie skarbów. Tyle, że same skarby nie są cenne – bardziej od wzbogacenia się, chodzi tu o poznanie ciekawych miejsc, związanych z pewną historią danego regionu, która potrafi zaciekawić potencjalnego znalazcę. Skrytki mogą być różnej wielkości, od malutkich pojemniczków, np. magnesów mniejszych od naparstka czy pojemników na śniadanie, aż do dużych skrzyń. Czasami znalezienie końcowej skrzynki poprzedzone jest wykonaniem określonych zadań – np. zebranie informacji z innych miejsc lub rozwiązanie zadań logicznych. Najpopularniejszym rodzajem skrytek są takie, w której znajduje się tylko „loogbook” – czyli książeczka do której należy wpisać datę i swój nick, po czym odnotować znalezienie w aplikacji. „Fanty” – większe skrzynki posiadają różnego rodzaju przedmioty w środku o minimalnej wartości, takie jak kostki do gry, breloczki, figurki z jajek-niespodzianek. Geocaching jest dobra alternatywą do spędzenia wolnego czasu wspólnie z rodziną czy przyjaciółmi na świeżym powietrzu jednocześnie poznając ciekawe miejsca i historię naszego najbliższego regionu.

Zachęcamy do rejestracji w systemie geocaching.com oraz instalacji aplikacji c:geo lub Geocaching (system android) bądź GeoCaches (iOS) i odnalezienia skrytek na terenie Gminy Wodynie oraz całej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Zapraszamy także do przejścia dwóch questów z terenu Gminy Wodynie „Odkrywanie tajemnic Wodyń” oraz „Szlakiem I Dywizji Piechoty Legionów”.

Odkrywanie tajemnic Wodyń

Szlakiem I Dywizji Piechoty Legionów – Wola Wodyńska

 

 

Aktualności

Ogłoszenie dla mieszkańców wsi Żebraczka!

Szanowni Państwo!

W miesiącu sierpniu 2019 r. inkasent miejscowości Żebraczka nie będzie mógł zebrać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym w celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dniu 14 sierpnia 2019 r. w budynku OSP Żebraczka w godzinach 8:00-11:00 będzie można dokonać zapłaty IV raty opłaty za odpady komunalne u pracownika Urzędu Gminy Wodynie.

Można również dokonać wpłaty przelewem na konto Urzędu Gminy na numer rachunku bankowego

nr: 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010.

 

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

Aktualności

Informacja w sprawie kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Wodynie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

ZAWIADOMIENIE

           Analiza sprawozdania złożonego przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wodynie, tj. PUK Serwis Sp. z o.o. wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest zbyt niska co skutkuje nieosiągnięciem przez Gminę Wodynie wymaganych poziomów recyklingu, a w konsekwencji zagrożeniem nałożenia na gminę kar finansowych. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych  tj.: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, jaki w 2019 r. musimy uzyskać wynosi 40%. Ze sprawozdania firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Wodynie wynika, że w I półroczu 2019 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wynosi 35,072%, oznacza to, że w okresie sprawozdawczym nie osiągnęliśmy wymaganego rozporządzeniem w/w poziomu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż od miesiąca sierpnia 2019 roku zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Wodynie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregacji odpadów komunalnych. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez zawiadomienia. Podczas kontroli sprawdzane będą pojemniki lub worki na odpady zmieszane, w celu stwierdzenia czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji/odpady zielone.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojemnik lub worek zostanie opatrzony naklejką informującą o pozostawieniu odpadów do ponownej prawidłowej segregacji.  Jako dowody potwierdzające nieprawidłową segregację mogą posłużyć  np. zdjęcia wykonane przez kontrolującego oraz sporządzona przez niego notatka. Kolejne naruszenie zasad segregacji będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która naliczana będzie w wysokości jak za odpady zmieszane, tj.:20 zł za osobę za miesiąc.

Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła” oraz wyeliminowanie nieuczciwych zachowań właścicieli nieruchomości, którzy nie realizują obowiązku selektywnego zbierania odpadów mimo, iż zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny.

 

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki