Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Projekt „NOCE I DNIE 2020”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, realizuje projekt pt.: „NOCE I DNIE 2020”, w partnerstwie nieformalnym z Fundacją Mazowiecka Micha Szlachecka, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Klubem Senior + w Seroczynie. Projekt jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności na terenie gminy Wodynie i powiatów: siedleckiego, garwolińskiego i łosickiego oraz miasta Siedlce w okresie 01.11.2020 r. – 31.12.2020 r.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Wodynie.

Celem projektu jest przełamywanie barier w dostępie do kultury, integracja międzypokoleniowa, wzrost wiedzy na temat filmu oraz technik filmowych, malarstwa, kuchni dworskiej, etykiety i innych sfer życia na dworze polskim przełomu XIX i XX w., a także promocja gminy Wodynie i regionu Mazowsze poprzez realizację działań związanych z filmem „Noce i Dnie”.

W ramach projektu oferujemy:

  1. Międzypokoleniowe zajęcia filmowe – podczas, których uczestnicy będą mogli zapoznać się z każdym etapem produkcji filmu, począwszy od pomysłu i scenariusza, aż po końcowy montaż i prelekcję premierową.
  2. Międzypokoleniowy plener malarski – będzie to międzypokoleniowe eksplorowanie sztuki przełomu XIX i XX w., uczestnicy będą brali udział w wykładach, ćwiczeniach oraz dyskusji na temat sztuki.
  3. Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne „Co jadano w Serbinowie” – uczestnicy zapoznają się ze zwyczajami żywieniowymi bohaterów powieści Marii Dąbrowskiej, przepisami z tamtej epoki oraz przygotują potrawy, które wyróżniały się na dworze polskim.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 728 521 777.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Aktualności

Projekt „Punkt Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich SOKIAL-ówka”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, realizuje projekt pt.: „Punkt Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich SOKIAL-ówka” w partnerstwie nieformalnym z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej. Projekt jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności w 7 powiatach subregionu siedleckiego (powiat garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, Miasto Siedlce) w okresie od 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

Celem projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w prawach z NGO, grupy nieformalne oraz aktywne społeczności, w których działają aktywne społecznie gospodynie. Najważniejszym zadaniem jest powstanie Punktu Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich „SOKIAL-ówka”.

Oferujemy nieodpłatne wypożyczanie zakupionego w ramach projektu sprzętu kuchennego na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych (pikników integracyjnych, dożynek, itd.) zapewniające wsparcie dla kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych, w których działają  kobiety aktywnie społecznie.

Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 728 521 777.

Zapraszamy do skorzystania z oferty projektu!

 

 

Aktualności

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodynie na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wodynie na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wodynie na lata 2021-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2021 rok.
13. Odpowiedzi na wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk
Aktualności

Wyniki rekrutacji do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

W wyniku ogłoszonego przez Wójta Gminy Wodynie naboru do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie zakwalifikowano 12 kandydatur, spełniających warunki ogłoszonego postępowania rekrutacyjnego:

Wyniki rekrutacji

Skład komisji:

Przewodniczący: Marlena Paczek, Zastępca Wójta Gminy Wodynie

Członkowie:

1)   Mariola Olejnik, Dyrektor Zespołu Szkół w Seroczynie

2)   Magdalena Składanowska, p.o. Kierownika Klubu „Senior +” w Seroczynie

 

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki