Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Nowy dach w Domu Kultury w Rudniku Małym. Wkrótce ruszają prace remontowe

pse-1                                                                        pse-2

 

W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace związane z wymianą dachu w Domu Kultury w Rudniku Małym. Projekt jest realizowany w ramach tegorocznej edycji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

 Inicjatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym, która zarządza miejscowym domem kultury. Do tej pory warunki w budynku istotnie ograniczały jego działalność i możliwość organizacji wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wymiana dachu, realizowana przy wsparciu PSE, to kolejny etap modernizacji budynku, który jest rozbudowywany od 2015 r. Dzięki remontowi poprawi się bezpieczeństwo ok. 300 osób korzystających z obiektu – mieszkańców Rudnika Małego, Rudnika Dużego i sołectwa Kochany.

To kolejny projekt na terenie gminy Wodynie, w który zaangażowały się PSE. W ubiegłym roku spółka wsparła remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebraczka oraz termomodernizację świetlicy w Seroczynie.

Na terenie gminy PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

O programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej poprzez oddanie w ręce mieszkańców narzędzi umożliwiających wdrażanie realnych zmian w ich okolicy oraz zwiększenie bezpieczeństwa w warunkach pandemii koronawirusa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

 

Aktualności

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie
tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.
By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim – 1182 i mazowieckim – 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.
Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.
– Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół. – Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak i kultywowaniu polskich tradycji – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl< ” rel=”noopener” target=”_blank” data-mce-href=”https://www.arimr.gov.pl/>”>https://www.arimr.gov.pl/>.
Aktualności

INFORMACJA dla rolników dotycząca programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Urząd Gminy Wodynie informuje, że udzielona pomoc na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51  z dnia 22.02.2019 r., str.1) lub rozporządzenia Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r., str. 1).

W związku z powyższym prosimy rolników, którzy złożyli w 2019 r. wnioski na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 15:45.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 25 631 26 58 wew. 46.

Oświadczenie dla rolników

 

 

Aktualności

Dystrybucja żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 1.06.2020 r.

………Prawie 14 ton żywności trafi w dniu 1 czerwca br. do mieszkańców naszej gminy, zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
W paczkach znajdą się: koncentrat pomidorowy, makaron, ryż, herbatniki, ser, filety, cukier oraz gołąbki. Otrzyma je 700 mieszkańców, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach wydał skierowania do otrzymania tej formy pomocy.
………Ze względu na trwający stan epidemii i zakazu zgromadzeń, mieszkańcy nie mogą w dalszym ciągu przygotowanych paczek żywnościowych odebrać samodzielnie. W dystrybucji produktów swoją pomoc zaoferowali: Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Wodynie, Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w dniu 1 czerwca br. wspólnie będą rozwozić paczki z żywnością uprawnionym mieszkańcom do ich domów.

                                                                                                               Wójt…………..

/-/ Wojciech Klepacki

dystrybucja

Aktualności

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja  o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2019 rok.
5. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2019 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Wodynie za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wodynie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2019 rok,
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2019  rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G bez rozpatrzenia.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk