Przegladana kategoria

Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XVI Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wodynie, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie.

Sesja, w związku z trwającym okresem obowiązywania stanu epidemii, odbywać się będzie w trybie korespondencyjnym, w rozumieniu art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

 Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
  na lata 2020-2033.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/115/19 w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/36/18 Rady Gminy Wodynie z dnia
  17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Wodyniach.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk

Aktualności

Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, Minister Klimatu w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Treść wytycznych do pobrania poniżej:
Aktualności

Komputery do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wodynie

Gmina Wodynie pozyskała 59.999,40 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono 20 nowych laptopów, które na czas zamknięcia szkół spowodowanych pandemią koronawirusa, umożliwią zdalną edukację uczniom szkół podstawowych, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne uczestniczenie w codziennych zajęciach szkolnych prowadzonych w trybie zdalnym.

Rodzice zainteresowani użyczeniem komputera do nauki na odległość proszeni są o kontakt bezpośrednio ze szkołami:

Szkoła Podstawowa w Wodyniach

Szkoła Podstawowa w Seroczynie

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki

zdalna-szkola

 

Aktualności

Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Wodynie

Od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba przebywająca w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik lub chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w sklepach, budynkach użyteczności publicznej, środkach publicznego transportu, kościołach oraz własnym samochodzie, jeżeli nie podróżują sami.
Każda osoba, która nie jest w stanie we własnym zakresie zapewnić sobie maseczki ochronnej, może ją otrzymać z Urzędu Gminy. Zgodnie z obecnie przyjętą zasadą, przekazywane będą dwie maseczki na jedno gospodarstwo domowe. Mieszkańcy mogą już zgłaszać na nie zapotrzebowania pod nr tel. 25 631 26 58.
Poniżej przedstawiamy instrukcję prawidłowego używania maseczki:

 

instrukcja-uzywania-maski-wielorazowego-uzytku_page-0001

WÓJT

/-/ Wojciech Klepacki