Aktualności

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2017r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Informacja na temat planowanej budowy linii 400KV w obrębach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Żebraczka.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za 2016 rok.
7. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2016 rok,
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2017-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2017 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk