Aktualności

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2017r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie radnemu okręgu wyborczego Nr 11 zaświadczenia o wyborze.
4. Ślubowanie radnego.
5. Przyjęcie protokołu nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
6. Informacja dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – stan realizacji, wyzwania.
7. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za I półrocze 2017 roku.
8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za I półrocze 2017 roku.
9. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach za I półrocze 2017 roku.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie za I półrocze 2017 roku.
11. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2017-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2017 rok,
3) zmiany Uchwały NR XVIII/126/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na  cele rolne,
6) uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodynie na lata 2017-2032,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wodynie,
8) zmiany w składzie osobowym Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk