Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Wodynie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informują:

będzie prowadzona akcja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Kwoty kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z pomocy wynoszą:

1268 zł  dla osoby samotnie gospodarującej

1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

 

Skierowania (wnioski) do udziału w w/w akcji będą do pobrania w GOPS Wodynie ul. Siedlecka 43, piętro I, pokój nr 2 w dniach 18 – 27 wrzesień 2017 r.

 

Osoby zainteresowane pomocą prosimy o dostarczenie do GOPS Wodynie aktualnych dokumentów potwierdzających dochody rodziny za  miesiąc sierpień 2017 r.:

 • odcinek renty,
 • odcinek emerytury,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto,
 • nakaz podatkowy za 2017 r,
 • decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
 • decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego,
 • wyrok sądu zasądzające alimenty,
 • decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
 • decyzję o przyznaniu zasiłku okresowego lub stałego,
 • decyzję z o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
 • oświadczenie o wynagrodzeniu za pracę dorywczą.

 

KONTAKT:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach tel. 25 631 26 58 wew. 34.

P L A K A T