Aktualności

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Wodynie

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Informacja Wójta Gminy Wodynie z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie za rok szkolny 2016/2017.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wodynie,
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wodyniach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Łokietka wchodzącą w skład Zespołu Szkół
w Wodyniach,
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Wawrzyńca Lewandowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Seroczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Wawrzyńca Lewandowskiego wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Seroczynie,
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. generała Józefa Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej,
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez radnych gminy.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk