Aktualności

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/184/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wodynie (aktualizacja)

AKTUALIZACJA
(11.10.2017)

Przedstawiam protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/184/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wodynie.

Protokół z konsultacji

 

Fotorelacja ze spotkania konsultacyjnego

22426061_500462866979026_803591278_o

22450675_500462640312382_953492108_o

________________________________________________________________________________________________________________

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańców do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/184/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wodynie.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 2.10.2017 do 11.10.2017 r.

 

Projekt uchwały zostanie:

1) opublikowany na stronie internetowej Urzędu gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

3) wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie;

4) zaprezentowany podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 10 października 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie.

 

Opinie do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października2017 r. (decyduje data wpływu) na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)           osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45 w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie;

2)           drogą elektroniczną na adres email: zastepca@wodynie.eu;

3)           za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak (e-mail: zastepca@wodynie.eu, tel.: 25 631 26 58 w.33), który udziela wszelkich, dodatkowych informacji, dotyczących konsultacji.

Wodynie, dnia 02.10.2017 r.

 

Projekt uchwały

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie_54_2015