Aktualności

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2017r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wodynie.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie informacji o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych oraz opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach w zakresie wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prace społecznie użyteczne.
7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2017-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2017 rok,
3) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wodynie,
4) określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów,
5) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
6) obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 r.,
7) uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku,
8) uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. oraz zwolnień w tym podatku,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk