Aktualności

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańców do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 3 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.

Projekt uchwały zostanie:
1) opublikowany na stronie internetowej Urzędu gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
3) wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie;
4) zaprezentowany podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie.

Opinie do projektu należy składać składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu) na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1)    osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45 w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie;
2)    drogą elektroniczną na adres e-mail: zastepca@wodynie.eu;
3)    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak (e-mail: zastepca@wodynie.eu, tel.: 25 631 26 58 w.33), który udziela wszelkich, dodatkowych informacji, dotyczących konsultacji.

Program współpracy 2018 / projekt/

Formularz_konsultacji_program_współpracy_2018