Aktualności

Konsultacje uchwał konsultacyjnych

Wójt Gminy Wodynie zaprasza do udziału w konsultacjach projektów uchwał w sprawach: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wodynie oraz określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

 

Konsultacje projektów uchwał w sprawach:

  1. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wodynie,
  2. określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów,

prowadzone są w okresie od 3.11.2017 do 17.11.2017 r.

 

Projekty uchwał zostały:

1) opublikowane na stronie internetowej Urzędu gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

3) wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie;

4) zaprezentowane podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie.

 

Opinie do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października2017 r. (decyduje data wpływu) na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)           osobiście w godzinach: 7.45 – 15.45 w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie;

2)           drogą elektroniczną na adres email: zastepca@wodynie.eu;

3)           za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak (e-mail: zastepca@wodynie.eu, tel.: 25 631 26 58 w.33), który udziela wszelkich, dodatkowych informacji, dotyczących konsultacji.

Wodynie, dnia 03.11.2017 r.

Zarządzenie_63_2017

Formularz_konsultacji_uchwał_konsultacyjnych