Aktualności

Zawiadomienie o XXXVI sesja Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2017r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2017-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2017 rok,
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018 – 2028,
4) uchwalenia budżetu na 2018 rok,
5) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie,
6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wodynie na rok 2018,
7) uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2018 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk