Aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert Gminy Wodynie na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019 w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania: zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów z elementami promocji zdrowego trybu życia).
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie do 27  grudnia 2017 r. do godz. 14.00.

Informacje nt. konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2018-2019