Aktualności

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE NA STAŻ W URZĘDZIE GMINY WODYNIE.

 

  1. Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie zamierza zorganizować staż dla 1 osoby bezrobotnej:

– osoba  bezrobotna do 30 roku życia, wykształcenie  średnie/wyższe,

pracownik obsługi biurowej.

  1. Planowany okres stażu: 6 miesięcy.
  1. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
    – życiorysu /CV/, w którym należy podać informacje dotyczące danych osobowych: data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, wykształcenia i ewentualnego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
    – listu motywacyjnego.
  1. Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Wodynie do 09.02.2018 r. w pok. 4,  codziennie w godz. od 745  do 1500.

 

Urząd Gminy Wodynie jest administratorem danych osobowych. Dane kandydatów na pracowników będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. Dz .U. poz. 922 ze zm.) w związku z art. 221§ 1 i 2 Kodeksu Pracy. Osoby biorące udział w naborze na staż mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich modyfikacji.