Aktualności

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Wodynie.

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2018r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2017 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2017 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.
8. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Wodynie za 2017 rok:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
3) Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego.
9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
3) udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowych,
4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
5) przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i doradców zawodowych zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie,
7) zmieniająca uchwałę  nr XXVIII/140/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 września 2009 roku
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga (Dz.U. Woj. Mazowieckiego 2009.170.4945) zmienioną uchwałą nr XIV/81/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego 2012.4229),
8) podziału Gminy Wodynie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
9) podziału Gminy Wodynie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
10) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2018 r.”,
11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne,
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 4 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne,
13) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Czajków i Seroczyn,
14) zasad udzielania  dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu ich realizacji.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk