Aktualności

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert Gminy Wodynie.

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków  komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2018.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie do 18 kwietnia 2018 r.

 

formularz zgłoszenia_kandydata_2018

Informacje nt. konkursu