Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2018 r.

Wójt Gminy Wodynie informuje o wynikach otwartego konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2018.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy Wodynie dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 27 marca 2018 roku na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2018 roku w obszarach:

  1. propagowanie idei dbałości o zdrowie (rodzaj zadania: ochrona zdrowia);
  2. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (rodzaj zadania: gospodarka komunalna i ochrona środowiska);
  3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (rodzaj zadania: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego);
  4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania: kultura fizyczna).

Wójt Gminy zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2018 roku oraz ze złożonymi ofertami i dokonał podziału środków na poszczególne zadania.

Wyniki przedstawiają się następująco:

wyniki