Aktualności

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2018r. (piątek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2017 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach za 2017 rok.
6. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2017 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2017 rok,
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
3) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/265/18 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowych,
4) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
5) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
6) zmieniająca uchwałę NR XIX/132/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
7) zmieniająca uchwałę NR XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
8) zmieniająca uchwałę  NR XXI/146/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia radnego do pracy w Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium i nagród w ramach realizacji lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk