Aktualności

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
4) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie,
5) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk