Aktualności

Konsultacje społeczne w zakresie opracowania możliwości gazyfikacji miejscowości: Łomnica, Seroczyn, Wodynie.

Wójt Gminy Wodynie zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu opracowania możliwości gazyfikacji miejscowości gminy Wodynie: Łomnica, Seroczyn, Wodynie.

Przedmiotem konsultacji, które zostały zarządzone na wniosek pięciu radnych Gminy Wodynie, jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie potrzeb i możliwości gazyfikacji miejscowości gminy Wodynie, których konsultacje dotyczą.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje wydzielony obszar gminy Wodynie, tj. miejscowości: Łomnica, Seroczyn, Wodynie.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

  • badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego, stanowiącego załącznik nr 1;
  • spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu objętego konsultacjami, prowadzonych
    w sposób umożliwiający składanie uwag i wniosków do protokołu, którym przewodniczy Wójt Gminy Wodynie lub upoważniona przez niego osoba,
  • składania opinii i uwag drogą elektroniczną.

Konsultacje prowadzane są w okresie 28 czerwca 2018 r. – 1 października 2018 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak.

Mieszkańcy mogą składać swoje opinie, uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: zastepca@wodynie.eu do dnia 1 października 2018 r., przy czym decyduje data wpływu.

Informacji w sprawie konsultacji udziela Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak (e-mail: zastepca@wodynie.eu, tel.: (25) 631 26 58 w. 33).

Ankieta