Aktualności

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Wodynie zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuje się  XLI Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
2) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wodynie.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk