Aktualności

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 14 września 2018r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych na temat przygotowanego planu działania związanego z realizacją prac budowlano-montażowych budowy linii elektroenergetycznej 400 kV.
5. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za I półrocze 2018 r.
6. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za I półrocze 2018 r.
7. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach za 2017 rok.
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Wodynie za I półrocze 2018 r.
9. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu  Gminy za I półrocze 2018 r.
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie,
4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia  usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
5) zmiany Statutu Gminy Wodynie.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk