Aktualności

Stypendia na rok szkolny 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informuje, że wnioski na stypendia szklone należy złożyć w terminie od 3 do 14 września 2018 r.  w godz. 7:45 – 15:45 w siedzibie tutejszego Ośrodka w pok nr 1.

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie (figurowanie w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy), niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.).
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
UWAGA: Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2018r.), jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
  • decyzja GOPS o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego itp.,
  • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  • oświadczenie o statusie bezrobotnego,

– przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów;

  • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone kopią wyroku sądowego),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2017r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów, nakaz płatniczy lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego;
  • oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.

Wnioski dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach ul. Siedlecka 43 pok. nr 1.  

WSZELKICH NIEZBĘDNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POMOCY UDZIELAMY TELEFONICZNIE POD NR. TEL. (25) 631-26-58 wew. 42.