Aktualności

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie za rok szkolny 2017/2018.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Wodynie w 2018 roku:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
3) Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego.
8. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
3) zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie nr XXXIX/283/18 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie,
4) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków,
5) przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie,
6) uchylenia uchwały Nr XLII/299/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wodynie,
7) zmiany Statutu Gminy Wodynie.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk