Aktualności

Informacja dot. kontroli w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów.

Wójt Gminy Wodynie informuje, iż w dniach 5, 6, 7 i 8 listopada zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów. Sprawdzane będą worki na odpady zmieszane pod katem obecności w nich odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, odpady takie zostaną pozostawione do ponownej segregacji, a fakt ten zostanie odnotowany w wewnętrznym protokole z kontroli. Na nieruchomościach, na których stwierdzone zostały nieprawidłowości, w miesiącu grudniu zostanie przeprowadzona ponowna kontrola. W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości na właściciela nieruchomości, zostanie wystawiona decyzja administracyjna określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stawką jak za odpady zmieszane.

 

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki