Aktualności

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Wodynie.

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się II sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.


1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Wodynie nieruchomości stanowiących władność Skarbu Państwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kotuń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1. aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz zwolnień w tym podatku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wodynie.
17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk