Aktualności

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie IV Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gmina Wodynie” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk