Aktualności

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2019r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z bieżącej pracy Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2018 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2018 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2019 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wodynie.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wodynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w  2019 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do obniżenia populacji dzików.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie.
23. Odpowiedzi na wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mirosław Michalczyk