Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Wodynie zarządzeniem nr 12/2019 z dnia 11 marca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 r. w obszarach:

a)ochrona i promocja zdrowia;
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Konkurs odbywa się w ramach Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin składania ofert upływa 2 kwietnia 2019 r.  Na realizację zadań publicznych, objętych konkursem, przeznacza się środki finansowe w formie dotacji w wysokości 16 tys. zł.
Więcej informacji w zakładce Gmina → Organizacje pozarządowe.