Aktualności

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2018 rok.
5.Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2018 rok.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Debata nad raportem o stanie gminy Wodynie za 2018 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wodynie.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2018 rok,
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2018  rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2018 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wodynie na 2019 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Powiatowi Siedleckiemu na remont chodnika.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
17.Odpowiedzi na wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk