Aktualności

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się IX sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.    Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z Siedzibą w Wodyniach za 2018 rok.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wodynie na 2019 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/34/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14.    Odpowiedzi na wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk