Aktualności

Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Wodynie realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodynie na lata 2017-2032” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

Termin składania wniosków: do 23 lipca 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43, pok. nr 9.

W związku z faktem, iż Gmina Wodynie zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Warszawie na realizację tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania. Prosimy więc zainteresowane osoby o jak najszybsze złożenie wniosku na odbiór i utylizacje azbestu. Realizacja wniosków będzie jednak uzależniona od pozyskanego przez Gminę Wodynie dofinansowania. W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji azbestu.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Wodynie można uzyskać pod nr tel. 25 631 26 58 w. 37.

Wzór wniosku

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Oświadczenie o pomocy publicznej