Aktualności

Informacja w sprawie kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Wodynie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

ZAWIADOMIENIE

           Analiza sprawozdania złożonego przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wodynie, tj. PUK Serwis Sp. z o.o. wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest zbyt niska co skutkuje nieosiągnięciem przez Gminę Wodynie wymaganych poziomów recyklingu, a w konsekwencji zagrożeniem nałożenia na gminę kar finansowych. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych  tj.: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, jaki w 2019 r. musimy uzyskać wynosi 40%. Ze sprawozdania firmy odbierającej odpady z terenu Gminy Wodynie wynika, że w I półroczu 2019 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wynosi 35,072%, oznacza to, że w okresie sprawozdawczym nie osiągnęliśmy wymaganego rozporządzeniem w/w poziomu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż od miesiąca sierpnia 2019 roku zostaną przeprowadzone kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Wodynie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregacji odpadów komunalnych. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez zawiadomienia. Podczas kontroli sprawdzane będą pojemniki lub worki na odpady zmieszane, w celu stwierdzenia czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji/odpady zielone.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojemnik lub worek zostanie opatrzony naklejką informującą o pozostawieniu odpadów do ponownej prawidłowej segregacji.  Jako dowody potwierdzające nieprawidłową segregację mogą posłużyć  np. zdjęcia wykonane przez kontrolującego oraz sporządzona przez niego notatka. Kolejne naruszenie zasad segregacji będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która naliczana będzie w wysokości jak za odpady zmieszane, tj.:20 zł za osobę za miesiąc.

Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła” oraz wyeliminowanie nieuczciwych zachowań właścicieli nieruchomości, którzy nie realizują obowiązku selektywnego zbierania odpadów mimo, iż zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny.

 

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki