Aktualności

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Sesja Rady Gminy Wodynie odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się WPF i informacji z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
na lata 2019-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w miejscowości Seroczyn” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/126/09 Rady Gminy Wodynie
z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie.
11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.