Aktualności

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 31 października 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie 2018/2019.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.  oraz zwolnień w tym podatku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportu na 2020 r.  oraz zwolnień w tym podatku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego  na 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/78/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
22. Odpowiedzi na wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad sesji.

Po sesji odbędzie się prezentacja biografii Jana Filipa Carossiego, którą przedstawi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej.