Aktualności

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja CENTRUM Medyczno-Diagnostycznego na temat opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wodynie.
5. Informacja Wójta Gminy Wodynie w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz w sprawie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 17.12.2019 r.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wodynie.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wodynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020-2033.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +” z siedzibą w Seroczynie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/105/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 października 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Po sesji odbędzie się spotkanie dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności w gminie Wodynie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk