Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 r.

Wójt Gminy Wodynie zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 19 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 r. w obszarach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Konkurs odbywa się w ramach Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Termin składania ofert upływa 17 kwietnia 2020 r.  Na realizację zadań publicznych, objętych konkursem, przeznacza się środki finansowe w formie dotacji w wysokości 24 tys. zł.

Więcej informacji w zakładce Gmina → Organizacje pozarządowe.