Aktualności

Zawiadomienie o XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wodynie VIII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XVI Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wodynie, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie.

Sesja, w związku z trwającym okresem obowiązywania stanu epidemii, odbywać się będzie w trybie korespondencyjnym, w rozumieniu art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

 Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
  na lata 2020-2033.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/115/19 w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/36/18 Rady Gminy Wodynie z dnia
  17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  w Wodyniach.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk