Aktualności

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
  o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
  o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
  na lata 2020-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/138/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/139/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wodynie na rok szkolny 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk