Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na rok 2021

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie.

1.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  lub przesłać pocztą.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej), z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych  lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wodynie”, na odpowiednim formularzu.

2. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,
 • statut spółki
 • zestawienie robót wraz z zestawieniem ich wartości,
 • mapa poglądowa planowanych do wykonania robót,
 • oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

3.ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

 Zasady udzielania dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych lub dofinansowania realizowanych inwestycji na terenie Gminy Wodynie wykonywanych przez spółki wodne udzielanych w formie dotacji celowej przez Gminę Wodynie określa Uchwała Nr XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Wodynie.

4.INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 

 1. Wójt Gminy Wodynie zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku.
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wodynie  oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wodyniach w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

5.OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 

 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Wodynie.
 2. Spółka wodna, która otrzyma dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr
  XXXVIII/276/18  Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.
 3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w w/w zakresie został określony w załączniku nr 1 do w/w Uchwały.

 

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Klepacki

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek
 2. Sprawozdanie-z-realizacji-zadania
 3. Uchwała Nr XXXVIII/276/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 23 marca 2018 r.