Aktualności

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XX sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
  o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
  o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z Siedzibą w Wodyniach za 2019 rok.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się WPF i informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie
  na lata 2020-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Wodynie”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/121/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodynie.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/55/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat zmieniona uchwałą nr VII/65/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2019r. i uchwałą nr XV/125/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 marca 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wodynie.
 16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk