Aktualności

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020-2033.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wodynie na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk