Referat Finansowy

ZADANIA REFERATU:

  • opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz zapewnienie właściwej realizacji budżetu Gminy,
  • zapewnienie realizacji zadań gospodarki finansowej Urzędu,
  • prowadzenie rachunkowości,
  • sporządzanie planów, analiz i sprawozdań finansowych,
  • wymiar podatków i księgowość podatkowa,
  • sporządzanie list płac,
  • ubezpieczenie mienia Gminy.

 

Kierownik Referatu
Barbara Brodzik Numer pokoju: 10 tel. wew. 38 e-mail:  skarbnik@wodynie.eu
Zadania realizowane na stanowisku pracy:

  • Prowadzenie rachunkowości jednostki,
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Małgorzata Kania, Jadwiga Obłoza

 

Numer pokoju: 11 tel. wew. 41 e-mail: ksiegowosc@wodynie.eu

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i  księgowości  podatkowej
Osoby zatrudnione na stanowisku:

Magdalena Szostek , Ewa Adamiak

 

Numer pokoju: 6 tel. wew. 36

e-mail: podatki@wodynie.eu


 

Dostępne karty usług:

57-Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

58-Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

59-Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

60-Wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej, dochodowości z gospodarstwa rolnego

61-Wydanie zaświadczenia  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

62-Złożenie informacji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby  fizyczne

63- Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne