57-Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie Tel. 25 631 26 58

Nr 57
 

ZŁOŻENIE DEKLARACJI W CELU USTALENIA PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ

OSOBY PRAWNE

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Finansowy, pok. nr 6, II piętro

tel. 25 631 26 58 wew. 36

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Magdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Przyjęcie i weryfikacja deklaracji lub korekty deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości złożonych przez osoby prawne.
WYMAGANE DOKUMENTY
OPŁATY Nieodpłatnie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY Nie przysługuje
INNE INFORMACJE Złożenie deklaracji, korekty deklaracji przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia (nabycia, zbycia nieruchomości)
FORMULARZ DO POBRANIA Formularze:

DR-1-deklaracja na podatek rolny

ZDR-1-dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

ZDR-2-dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

Klauzula informacyjna

***

DN-1-deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1-dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

ZDN-2-dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

Klauzula informacyjna

***

DL-1-deklaracja na podatek leśny

ZDL-1-dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu

ZDL-2-dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

Klauzula informacyjna

Pokój nr 6

PODSTAWA PRAWNA –  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z poźn. zm.),

– ustawa z dnia 15 listopada   1984 r.   o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).