Referat Inwestycyjno-Gospodarczy

ZADANIA REFERATU:

 • planowanie i prowadzenie inwestycji realizowanych przez Gminę,
 • zarząd budynkami i lokalami Gminy,
 • zarządzanie i utrzymywanie gminnej sieci drogowej,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • gospodarka wodna i ochrona środowiska,
 • gospodarka gruntami,
 • zarząd i użytkowanie nieruchomości,
 • komunalizacja mienia,
 • gospodarka rolna,
 • prowadzenie spraw w zakresie zadań Gminy wynikających z prawa o działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • prowadzenie spraw z zakresu organizowania i  przeprowadzania postępowań  o  udzielenie zamówień publicznych;
 • gromadzenie informacji na temat istniejących możliwości  pozyskania dofinansowania z funduszy  zewnętrznych,  szczególności  z funduszy  pomocowych  Unii  Europejskiej,
 • opracowywanie wniosków o przyznanie dotacji ze środków funduszy  zewnętrznych,
 • przygotowywanie i  przekazywanie wniosków o  płatność środków  finansowych z funduszy  pomocowych  oraz monitorowanie ich realizacji,
 • realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

 

Kierownik Referatu 
 Sylwia Kiełczykowska Numer pokoju: 9
tel. wew. 37
e-mail:
 inwestycje@wodynie.eu    
Stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy unijnych 
Katarzyna Gil Numer pokoju: 9
tel. wew. 37
e-mail:
 inwestycje@wodynie.eu   
Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
Agnieszka Białek Numer pokoju: 13
tel. wew. 40
e-mail:
 rolnictwo@wodynie.eu 
Stanowisko pracy ds. zaopatrzenia ludności w wodę oraz zamówień publicznych
Monika Pawlak
Numer pokoju: 13                                                                               tel. wew. 40
e-mail:
 przetargi@wodynie.eu 
Stanowisko pracy ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej
Renata Maciejewska
Numer pokoju: 9                                                                                                  tel. wew. 37
e-mail:
funduszsolecki@wodynie.eu 

Dostępne karty usług:

30-Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

32-Opiniowanie projektu podziału nieruchomości

33-Zatwierdzenie podziału nieruchomości

34-Rozgraniczenie nieruchomości

35-Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

36-Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

37-Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

38-Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

39 -Zmiana stanu wody na gruncie

40-Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

41-Realizacja wniosków składanych do CEIDG

50-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla_przedsięwzięcia mogącego potencjalnie_znacząco oddziaływać na_środowisko