Referat Organizacyjno-Administracyjny

ZADANIA REFERATU:

  • koordynowanie spraw związanych z organizacją funkcjonowania Gminy, jej organów, jednostek pomocniczych i organizacyjnych,
  • obsługa organizacyjna oraz kancelaryjno – biurowa Rady Gminy i Komisji Rady,
  • koordynowanie realizacji zadań Wójta,
  • prowadzenie Sekretariatu Wójta,
  • koordynowanie spraw związanych z organizacją Urzędu,
  • prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych,
  • obsługa administracyjno- gospodarcza Urzędu,
  • realizacja zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania oraz wynikających z ustawy Karta Nauczyciela,
  • realizacja zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
  • prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Kierownik Referatu
Renata Bareja Numer pokoju: 4
tel. wew. 45
e-mail:
 sekretarz@wodynie.eu
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych
Kamila Włodarek
Numer pokoju:  15
tel. wew. 31
e-mail: 
sekretariat@wodynie.eu  
Stanowisko pracy ds. obsługi technicznej Rady Gminy i jej organów oraz spraw kancelaryjnych
Justyna Masłowska

w/z Anna Kania

Numer pokoju: 15
tel. wew. 31
e-mail:
 biurorady@wodynie.eu

Dostępne karty usług:

28-Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół 

29- Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego