Urząd Stanu Cywilnego

 

ZADANIA REFERATU:

  • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego
  • realizacja zadań w zakresie informacji niejawnych,
  • realizacja spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej,
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dowodach osobistych,
  • prowadzenie spraw wynikających z ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z jednoczesnym pełnieniem funkcji pełnomocnika

 ds. informacji niejawnych

Renata Bareja Numer pokoju: 4 tel. wew. 45 e-mail: usc@wodynie.eu

Młodszy referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Emilia Szostek
Numer pokoju: 5 tel. wew. 35 e-mail: obronacywilna@wodynie.eu

Dostępne karty usług:

1- Udostępnianie danych z ewidencji ludności

2- Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

3- Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego

4- Wydanie dowodu osobistego

5-Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

6-Zgłoszenie wyjazdu za granicę

7-Wymeldowanie  w drodze decyzji administracyjnej

10-Wymeldowanie z pobytu stałego

11-Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

12-Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

13-Zameldowanie na pobyt stały

14-Zgłoszenie urodzenia dziecka

15-Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

16-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

17- Wydanie zaświadczenia do zawarcie małżeństwa (ślub konkordatowy)

18-Zaświadczenie o zdolnosci prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

19-Sporzadzenie aktu zgonu

20-Wydanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

21-Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

22- Sprostowanie aktu stanu cywilnego

23-Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

24-Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

25-Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

27- Zmiana imion i nazwisk

51-Wpisanie do rejestru wyborców

52-Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

53-Udostępnianie rejestru wyborcow

54-Dopisanie do spisu wyborców

55-Udostępnienie spisu wyborców

56-Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania